Obwieszenie Burmistrza Ozimka nr ZMG.6733.02.2015.AU z dnia 17.12.2015 r. o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: modernizacji napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji GPZ Bierdzany ? GPZ Ozimek, polegającej na podwyższeniu i wymianie stanowisk słupowych zlokalizowanych w obrębie Antoniów / gmina Ozimek.

Ozimek, dnia 17 grudnia 2015 r.

ZMG.6733.02.2015.AU

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

 

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 17 grudnia 2015 roku wydana została decyzja nr ZMG.6733.02.2015.AU w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: modernizacji napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji GPZ Bierdzany – GPZ Ozimek, polegającej na podwyższeniu i wymianie stanowisk słupowych zlokalizowanych w obrębie Antoniów / gmina Ozimek.

 

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji na działkach nr: 216 i 138, k.m. 5, obręb Antoniów.

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, można zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 18 grudnia 2015 roku

 

  •          Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Antoniów, tablica ogłoszeń – miejsce inwestycji
  •          BIP – Internet
  •          ZMG/AU/aa 
 do góry