Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG. 6220.4/5.2015.KK z dnia 30.12.2015r. o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie instalacji z naziemnymi zbiornikami gazu LPG wraz z infrastrukturą" na terenie zakładu w Jedlicach, na działce o nr ewid. 1018/7 obręb Szczedrzyk.

 

 

ZRG. 6220.4/5.2015.KK                                                                                                                                    Ozimek 30.12.2015r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zmian.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zmian.), w związku z wnioskiem Firmy BA GLASS POLAND Sp. z o.o., ul. Ostroroga 8/1, 60 – 349 Poznań, Zakład Produkcyjny w Jedlicach

 

 

zawiadamiam

 

 

o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji z naziemnymi zbiornikami gazu LPG wraz z infrastrukturą” na terenie zakładu w Jedlicach,  na działce o nr ewid. 1018/7 obręb Szczedrzyk.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią postanowienia, w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219 - w godz.8 – 15.30, od poniedziałku do piątku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz w Sołectwie Jedlice.

 

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Jarosław Wita

Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

 

 

 

  • Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  • Sołtys wsi Jedlice (tablica ogłoszeń wsi Jedlice)
  • Internet
 do góry