Obwieszczenie Burmistrza Ozimka ZRG.6220.10/17.2013/2015.KK z dnia 02.10.2015r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa osiedla ok. 30 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanym garażem, infrastruktury technicznej oraz komunikacji wewnętrznej", na terenie obejmującym część działki nr 774/1 i działkę nr 775/1 arkusz mapy 1, obręb Grodziec.

Ozimek 02.10.2015r.

ZRG. 6220.10/17.2013/2015.KK                                        

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zmian.) w związku z wnioskiem Pani Krystyny Halikowskiej, ul. Opolska 79, 46 – 070 Domecko, działającej z upoważnienia Dariusza Pożuczek, Karnków 15A, 47 – 130 Przeworno

zawiadamia

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa osiedla ok. 30 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanym garażem, infrastruktury technicznej oraz komunikacji wewnętrznej”, na terenie obejmującym część działki nr 774/1 i  działkę nr 775/1 arkusz mapy 1, obręb Grodziec.

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji, w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219 - w godz.8 – 15.30, od poniedziałku do piątku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Jarosław Wita

Zastępca Burmistrza

 

 

 do góry