Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr ZMG.6733.01.2015 z dnia 3 lutego 2015 r. o wszczęciu postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Grodziec na dz. nr 914, 955, 821, k.m. 1, obręb Grodziec

Ozimek, dnia 3 lutego 2015 r.

ZMG.6733.01.2015.AU

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

 

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 stycznia 2015 roku Pana Krzysztofa Durkalca, działającego z pełnomocnictwa Pana Tadeusza Pikotę, Zastępcy Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Antoniów, Ul. Powstańców Śląskich 54, 46-040 Ozimek

 

z a w i a d a m i a m

 

o wszczęciu postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na:

 

budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków

 

Inwestor:                    Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Antoniów, Ul. Powstańców Śląskich 54, 46-040 Ozimek

 

Wnioskodawca:          Pan Krzysztof Durkalec, działający z pełnomocnictwa Pana Tadeusza Pikotę, Zastępcy Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Antoniów, Ul. Powstańców Śląskich 54, 46-040 Ozimek

 

Lokalizacja:                Grodziec, dz. nr 914, 955, 821, k.m. 1, obręb Grodziec

 

Inwestycja                  budowa sieci wodociągowej Dz 110mm o długości około 1105,00 m.b. i sieci kanalizacji sanitarnej Dz 90mm o długości około 1112,00 m.b. wraz z przepompownią ścieków

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 4 lutego 2015 roku

 

  •          Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Grodziec,

tablice ogłoszeń – miejsce inwestycji

  •          BIP – Internet

 

 do góry