Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr ZMG.6733.01.2015 z dnia 27 lutego 2015 r. o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Grodziec na dz. nr 914, 955, 821, k.m. 1, obręb Grodziec

ZMG.6733.01.2015.AU                                                                                                                                    Ozimek, dnia 27 lutego 2015 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OZIMKA

 O  ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) w związku z wnioskiem złożonym przez Pana Krzysztofa Durkalca, działającego z pełnomocnictwa Pana Tadeusza Pikotę, Zastępcy Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.. z siedzibą w miejscowości Antoniów, Ul. Powstańców Śląskich 54, 46-040 Ozimek, niniejszym zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji celu publicznego polegającego na:

 

 

budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków.

 

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji na działkach nr: 914, 955, 821, k.m. 1, położonych w miejscowości Grodziec, obręb Grodziec.

 

 

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, można zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 27 lutego 2015 roku

 

 

  •          Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Grodziec tablica ogłoszeń – miejsce inwestycji
  •          BIP – Internet
  •          ZMG/AU/aa
 do góry