Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG.6220.3.2015.KK z dnia 23.04.2015r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Modernizacji jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Bierdzany - Ozimek", realizowanego na działkach nr 177/33, 177/39 KM 4 obręb Ozimek, 216, 138, 442/139, 440/137 KM 5 obręb Antoniów, 191/38, 190/38, 50/2 KM 6 obręb Biestrzynnik , 45 KM 2 obręb Biestrzynnik, 202/7 KM 4 obręb Dylaki, 841, 840, 665, 664, 667 KM 1 obręb Kadłub Turawski, 581/335, 582/335 KM 2 obręb Ligota Turawska, 58, 57 KM 8 obręb Ligota Turawska, 1042/43 KM 4 obręb Bierdzany.

ZRG. 6220.3.2015.KK

 

                                                                                                                                                                             Ozimek 23.04.2015r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zmian.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), informuje się, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony wniosekw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na.: „Modernizacji jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Bierdzany - Ozimek”, realizowanego na działkach nr 177/33, 177/39 KM 4 obręb Ozimek, 216, 138, 442/139, 440/137 KM 5 obręb Antoniów, 191/38, 190/38, 50/2 KM 6 obręb Biestrzynnik , 45 KM 2 obręb Biestrzynnik, 202/7 KM 4 obręb Dylaki, 841, 840, 665, 664, 667 KM 1 obręb Kadłub Turawski, 581/335, 582/335 KM 2 obręb Ligota Turawska, 58, 57 KM 8 obręb Ligota Turawska, 1042/43 KM 4 obręb Bierdzany.

 

Wnioskodawca: Krzysztof Sulicki, Ispol – Projekt Islandzko – Polskie Biuro Projektów Energetycznych Sp. z o.o., ul. Ratajska 14/18, 91 – 231 Łódź.

Działający w imieniu: TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45 – 047 Opole.   

 

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości zainteresowani mogą się zapoznać z wnioskiem w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, ul. Ks. J. Dzierżona 4B, pokój nr 219 II piętro, w godzinach pracy Urzęduoraz składać związane z nim uwagi i wnioski.

 

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie na adres Urząd Gminy i Miasta Ozimek, ul. Ks.J.Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek.

 

 

 

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Jarosław Wita

Zastępca Burmistrza

 

 

  • Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, Urząd Gminy w Turawie
  • Internet
 do góry