Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr ZMG.6733.02.2015.AU z dnia 4.11.2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji GPZ Bierdzany ? GPZ Ozimek, polegającej na podwyższeniu i wymianie stanowisk słupowych zlokalizowanych w obrębie Antoniów / gmina Ozimek.

Ozimek, dnia 4 listopada 2015 r.

ZMG.6733.02.2015.AU

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

 

 

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3 listopada 2015 roku Pana Krzysztofa Sulickiego reprezentującego Ispol-Projekt Islandzko-Polskie Biuro Projektów Energetycznych sp. z o.o. z siedzibą: ul. Ratajska 14/18, 91-231 Łódź, działającego z pełnomocnictwa TAURON Dystrybucja S.A., z siedzibą: ul. Jasnogórska 11, 31-238 Kraków

 

z a w i a d a m i a m

 

o wszczęciu postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na:

 

Modernizacji napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji GPZ Bierdzany – GPZ Ozimek, polegającej na podwyższeniu i wymianie stanowisk słupowych zlokalizowanych w obrębie Antoniów / gmina Ozimek.

 

Inwestor:                    TAURON Dystrybucja S.A., ul. Jasnogórska 11. 31-238 Kraków

 

Wnioskodawca:          Pan Krzysztof Sulicki reprezentujący Ispol-Projekt Islandzko-Polskie Biuro Projektów Energetycznych sp. z o.o. z siedzibą: ul. Ratajska 14/18, 91-231 Łódź, działający z pełnomocnictwa TAURON Dystrybucja S.A., z siedzibą: ul. Jasnogórska 11, 31-238 Kraków

 

Lokalizacja:                dz. nr 216, 138, k.m. 5, obręb Antoniów

 

Inwestycja                  Modernizacji napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji GPZ Bierdzany – GPZ Ozimek, polegającej na podwyższeniu i wymianie stanowisk słupowych nr 19 i 22 zlokalizowanych w obrębie Antoniów / gmina Ozimek

 

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 5 listopada 2015 roku.

 

 

  •          Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Antoniów,

tablice ogłoszeń – miejsce inwestycji

  •          BIP – Internet 
 do góry