Obwieszczenie Burmistrza Ozimka ZRG.6220.15/6.2014.KK z dnia 22.01.2015r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na.: "Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na działkach o nr ewid. 914, 955 oraz 821 KM 1, obręb Grodziec?.

Ozimek 22.01.2015r.

ZRG.6220.15/6.2014.KK                                        

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zmian.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zmian.) w związku z wnioskiem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., Antoniów, ul. Powstańców Śl. 54, 46 – 040 Ozimek

zawiadamia

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na.: „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na działkach o nr ewid. 914, 955 oraz 821 KM 1, obręb Grodziec”.

 Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji, w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219 - w godz.8 – 15.30, od poniedziałku do piątku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

 

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza

 

 do góry