Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG.6220.3/8.2015.KK z dnia 23.07.2015r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na.: "Modernizacji jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Bierdzany - Ozimek"

Ozimek 23.07.2015r.

ZRG.6220.3/8.2015.KK                                          

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zmian.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zmian.) w związku z wnioskiem Pana Krzysztofa Sulickiego, Ispol – Projekt Islandzko – Polskie Biuro Projektów Energetycznych Sp. z o.o., ul. Ratajska 14/18, 91 – 231 Łódź, działającego w imieniu TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45 – 047 Opole

zawiadamia

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na.: „Modernizacji jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Bierdzany – Ozimek”, które realizowane będzie na działkach nr 177/33, 177/39 KM 4 obręb Ozimek, 216, 138, 442/139, 440/137 KM 5 obręb Antoniów, 191/38, 190/38, 50/2 KM 6 obręb Biestrzynnik , 45 KM 2 obręb Biestrzynnik, 202/7 KM 4 obręb Dylaki, 841, 840, 665, 664, 667 KM 1 obręb Kadłub Turawski, 581/335, 582/335 KM 2 obręb Ligota Turawska, 58, 57 KM 8 obręb Ligota Turawska, 1042/43 KM 4 obręb Bierdzany.

 Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji, w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219 - w godz.8 – 15.30, od poniedziałku do piątku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń w siedzibie UrzęduGminy i Miasta w Ozimku i Urzędu Gminy w Turawie .

 

 

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Jarosław Wita

Zastępca Burmistrza

 do góry