Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG.6220.10/13.2013/2015.KK z dnia 23.07.2015r o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa osiedla ok. 30 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanym garażem, infrastruktury technicznej oraz komunikacji wewnętrznej", na terenie obejmującym działki nr 774/3 i nr 775/1 arkusz mapy 1, obręb Grodziec.

Ozimek 23.07.2015r.

ZRG.6220.10/13.2013/2015.KK                                         

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zmian.) zawiadamia, że w dniu 11.09.2013r. wpłynął wniosek Pani Krystyny Halikowskiej, ul. Opolska 79, 46 – 070 Domecko, działającej z upoważnienia Dariusza Pożuczek, Karnków 15A, 47 – 130 Przeworno, uzupełniony w dniu 13.09.2013r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego pn. „Budowa osiedla ok. 30 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z wbudowanym garażem, infrastruktury technicznej oraz komunikacji wewnętrznej”, na terenie obejmującym działki nr 774/3 i nr 775/1 arkusz mapy 1, obręb Grodziec.

Burmistrz Ozimka postanowieniem Nr ZRG.6220.10/3.2013.KK z dnia 18.10.2013r.  nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i jednocześnie określił zakres raportu dla planowanego przedsięwzięcia. Po otrzymaniu w dniu 06.03.2015r. raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z wnioskiem strony, pismem ZRG.6220.10.12.2013/2015.KK z dnia 26.06.2015r. wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia raportu. Po otrzymaniu w dniu 15.07.2015r. uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, przystąpiono do ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie jest Burmistrz Ozimka. Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od dnia 24.07.2015r. do dnia 14.08.2015r. w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219 - w godz.8 – 15.30, od poniedziałku do piątku.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Ozimka przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz w pobliżu planowanej inwestycji.

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Jarosław Wita

Zastępca Burmistrza

 

 do góry