Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego dz. nr 136/15 km 1 Nowa Schodnia

Ozimek, 24.08.2023r.

 

BURMISTRZ OZIMKA

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

 

 

  1. Oznaczenie nieruchomości i powierzchnia

Działka nr 136/15 km 1 obręb Nowa Schodnia o powierzchni 0,1957 ha, będąca własnością Gminy Ozimek, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą Nr OP1O/00074868/6.

  1. Opis i położenie

Działka położona w miejscowości Nowa Schodnia, niezabudowana, nieużytkowana, porośnięta samosiewami drzew i krzewów, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej ul. Skrajna.

  1. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Działka w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod tereny zabudowy mieszkaniowej MN oraz tereny rolnicze R, dla części nie objętej planem w studium przeznaczona również na tereny rolnicze R.

  1. Cena nieruchomości wynosi 58.000,00 zł netto.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży, proporcjonalnie do wartości części działki przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, natomiast sprzedaż pozostałej części działki na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 931 z późn.zm.) będzie zwolniona z podatku VAT.

  1. Forma zbycia

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego.

  1. Termin składania roszczeń o nabycie z mocy art. 34 ust. 1 pkt i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn.zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
  2. Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni począwszy od dnia 24 sierpnia 2023r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Ozimek bip.ozimek.pl w zakładce Nieruchomości-dzierżawa-sprzedaż-wynajem.

 

BURMISTRZ OZIMKA

/-/ MIROSŁAW WIESZOŁEK

 

Załączniki:
 do góry