Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego dz. nr 177/38 km 4 Ozimek

 

PGK.6840.7.2023.JM                                                                                     Ozimek, 29.06.2023r.

 

 

 

BURMISTRZ OZIMKA

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

 

 1. Oznaczenie nieruchomości i powierzchnia

Działka nr 177/38 km 4 obręb Ozimek o powierzchni 0,6990 ha, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą KW Nr OP1O/00074868/6.

2. Opis i położenie

Działka położona w Ozimku, będąca własnością Gminy Ozimek, niezabudowana, porośnięta samosiewami drzew i krzewów, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej.

3. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usług MW-U oraz częściowo pod tereny dróg publicznych dojazdowych KDD i tereny ciągów pieszych KDPp.

4. Cena nieruchomości wynosi 1.217.700,00 zł brutto.

5. Forma zbycia

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

6. Termin składania roszczeń o nabycie z mocy art. 34 ust. 1 pkt i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn.zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

7. Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni począwszy od dnia 29 czerwca 2023r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Ozimek bip.ozimek.pl w zakładce Nieruchomości-dzierżawa-sprzedaż-wynajem.

 

BURMISTRZ OZIMKA

/-/ MIROSŁAW WIESZOŁEK

 

 

Załączniki:
 do góry