Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego dz. nr 561/22 km 8 Ozimek

 

PGK.6840.9.2022.JM                                                                                     Ozimek, 29.06.2023r.

 

 

 

BURMISTRZ OZIMKA

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

 1. Oznaczenie nieruchomości i powierzchnia

Działka nr 561/22 km 8 obręb Ozimek o powierzchni 0,0514 ha, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą KW Nr OP1O/00074868/6.

2. Opis i położenie

Działka położona w Ozimku, będąca własnością Gminy Ozimek, niezabudowana, z dostępem do drogi publicznej przez drogę wewnętrzną.

3. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod tereny usług lub produkcji.

4. Cena nieruchomości wynosi 66.200,00 zł brutto.

5. Forma zbycia

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

6. Sprzedaż nieruchomości jest ograniczona do właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników i współużytkowników wieczystych nieruchomości przyległych oznaczonych jako działki o nr:

- 561/17 km 8 obręb Ozimek,

- 561/5 km 8 obręb Ozimek,

- 561/1 km 8 obręb Ozimek,

z uwagi na zbyt małą powierzchnię, aby stanowić samodzielną nieruchomość zgodnie z jej przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

7. Termin składania roszczeń o nabycie z mocy art. 34 ust. 1 pkt i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn.zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

8. Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni począwszy od dnia 29 czerwca 2023r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Ozimek bip.ozimek.pl w zakładce Nieruchomości-dzierżawa-sprzedaż-wynajem.

 

BURMISTRZ OZIMKA

/-/ MIROSŁAW WIESZOŁEK

Załączniki:
 do góry