Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 645/3 km 3 obręb Krasiejów

Ozimek, 06.04.2023r.

 

BURMISTRZ OZIMKA

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

 

 1. Oznaczenie nieruchomości i powierzchnia

Działka nr 645/3 km 3 obręb Krasiejów o powierzchni 0,0211 ha, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą KW Nr OP1O/00074868/6.

2. Opis i położenie

Działka położona w Krasiejowie, będąca własnością Gminy Ozimek, niezabudowana, nieurządzona, bez bezpośredniego dostępu do drogi.

3. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Działka w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod tereny dróg wewnętrznych i w niewielkiej części pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

4. Cena nieruchomości wynosi 8.500,00 zł netto + 23% VAT, tj. 10.455,00 zł brutto.

5. Forma zbycia

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

6. Termin składania roszczeń o nabycie z mocy art. 34 ust. 1 pkt i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn.zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

7. Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni począwszy od dnia 06 kwietnia 2023r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Ozimek bip.ozimek.pl w zakładce Nieruchomości-dzierżawa-sprzedaż-wynajem.

 

BURMISTRZ OZIMKA

/-/ MIROSŁAW WIESZOŁEK

 

Załączniki:
 do góry