Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny dz. nr 104 km 11 Krasiejów

Ozimek, 11.05.2023r.

 

BURMISTRZ OZIMKA

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

 

 

  1. Oznaczenie nieruchomości i powierzchnia

Działka nr 104 km 11 obręb Ozimek o powierzchni 1,2508 ha, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą KW Nr OP1O/00131490/3.

  1. Opis i położenie

Działka położona w Krasiejowie, będąca własnością Gminy Ozimek, niezabudowana, użytkowana jako droga leśna. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi brak uzbrojenia terenu.

  1. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod tereny oznaczone jako ZL, tj. tereny lasów.

  1. Cena nieruchomości wynosi 41.400,00 zł brutto.
  2. Forma zbycia

Zbycie nastąpi w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa – PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzelce Opolskie na cel publiczny transportu leśnego oraz jako dojazd pożarowy do okolicznych gruntów leśnych.

  1. Termin składania roszczeń o nabycie z mocy art. 34 ust. 1 pkt i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 344) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
  2. Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni począwszy od dnia 11 maja 2023r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Ozimek bip.ozimek.pl w zakładce Nieruchomości-dzierżawa-sprzedaż-wynajem.

 

Z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Andrzej Brzezina

Zastępca Burmistrza

Załączniki:
 do góry