Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 887/88 km 1 Krzyżowa Dolina

Ozimek, 23.03.2023r.

BURMISTRZ OZIMKA
podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia


1. Oznaczenie nieruchomości i powierzchnia
Działka nr 887/88 km 1 obręb Krzyżowa Dolina o powierzchni 0,2420 ha, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą KW Nr OP1O/00035259/9.
2. Opis i położenie
Działka położona w Krzyżowej Dolinie, będąca własnością Gminy Ozimek, zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, uzbrojona w sieć wodociągową i elektryczną, ogrodzona płotem, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej.
3. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
Działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod tereny zabudowy mieszkaniowej.
4. Cena nieruchomości wynosi 150.000,00 zł brutto.
5. Forma zbycia
Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.
6. Termin składania roszczeń o nabycie z mocy art. 34 ust. 1 pkt i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn.zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
7. Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni począwszy od dnia 23 marca 2023r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Ozimek www.bip.ozimek.pl w zakładce Nieruchomości-dzierżawa-sprzedaż-wynajem.

BURMISTRZ OZIMKA
/-/ MIROSŁAW WIESZOŁEK

Załączniki:
 do góry