Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego dz. 511/103 km 4 i 536/261 km 2 Krasiejów

Ozimek, 13.07.2023r.

 

BURMISTRZ OZIMKA

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

 

 1. Oznaczenie nieruchomości i powierzchnia

Nieruchomość o łącznej powierzchni 0,1438 ha składa się z działek o nr:

  • 511/103 km 4 obręb Krasiejów o powierzchni 0,1298 ha, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą Nr OP1O/00135339/5,
  • 536/261 km 2 obręb Krasiejów o powierzchni 0,0140 ha, dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą Nr OP1O/00074868/6.

2. Opis i położenie

Nieruchomość położona w Krasiejowie, stanowiąca własność Gminy Ozimek. Działka nr 511/103 zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi, ogrodzona płotem, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej ul. Sporackiej. Działka nr 536/261 położona za ogrodem działki nr 511/103, bez ogrodzenia, bez dostępu do drogi publicznej.

3. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Działka nr 511/103 położona jest na terenie przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, a działka 536/261 na terenie przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

4. Cena nieruchomości wynosi 160.000,00 zł netto (sprzedaż działki nr 511/103 jest zwolniona z podatku VAT, natomiast sprzedaż działki nr 536/261 będzie obciążona podatkiem VAT w wysokości 23%).

5. Forma zbycia

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

6. Termin składania roszczeń o nabycie z mocy art. 34 ust. 1 pkt i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn.zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

7. Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni począwszy od dnia 13 lipca 2023r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Ozimek bip.ozimek.pl w zakładce Nieruchomości-dzierżawa-sprzedaż-wynajem.

  

BURMISTRZ OZIMKA

/-/ MIROSŁAW WIESZOŁEK

Załączniki:
 do góry