Obwieszczenia 2017 r.

Zawiadomienie Wójta Gminy Zębowice o zakończeniu postępowania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1738" (PDF, 395,08 kB)

załączył: Sławomir Nowak, Informatyk dnia 2017-02-10 14:00 Liczba pobrań: 9

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG.6131.20.2017.DR z dnia 11.08.2017r. o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 2 szt. drzew oraz nie zezwalającej na usuniecie 1 szt. drzewa z terenu działki nr 92/5 k.m. 2.

Ozimek, 11.08.2017r

ZRG.6131.20.2017.DR

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r. poz. 2134 z późn. zm.) zawiadamia się strony postępowania o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 2 szt. drzew oraz nie zezwalającej na usuniecie 1 szt. drzewa z terenu działki nr 92/5 k.m. 2 przy ul. Dłuskiego 27 w Ozimku.

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Referacie Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, ul. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. nr 218, II piętro w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, lub przez udostępnianie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organu administracji publicznej. Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”. 

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania za pośrednictwem Burmistrza Ozimka do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty od daty jej doręczenia.

 

 

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Jarosław Wita

Zastępca Burmistrza

Obwieszczenie nastąpiło:21.08.2017

  • Data aktualizacji: 2021-10-15 13:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 292 940