Obwieszczenia 2017 r.

Zawiadomienie Wójta Gminy Zębowice o zakończeniu postępowania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1738" (PDF, 395,08 kB)

załączył: Sławomir Nowak, Informatyk dnia 2017-02-10 14:00 Liczba pobrań: 9

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG.6131.1.2017.DR z dnia 28.04.2017r o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa usytuowanego na terenie działki nr 365/5 k.m. 6 obręb Ozimek

Ozimek, 28.04.2017r

ZRG.6131.1.2017.DR

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r. poz. 2134 z późn. zm.) zawiadamia się strony postępowania o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa, z gatunku klon zwyczajny, usytuowanego na terenie działki nr 365/5 k.m.6, obręb Ozimek, przy ul. 22 Lipca w Ozimku.

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Referacie Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, ul. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. nr 218, II piętro w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”. 

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania za pośrednictwem Burmistrza Ozimka do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty od daty jej doręczenia.

 

 Burmistrz Ozimka

/-/ Jan Labus

  • Data aktualizacji: 2021-10-15 13:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 292 606