Obwieszczenia 2017 r.

Zawiadomienie Wójta Gminy Zębowice o zakończeniu postępowania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1738" (PDF, 395,08 kB)

załączył: Sławomir Nowak, Informatyk dnia 2017-02-10 14:00 Liczba pobrań: 9

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG.6220.1.2017.AW z dnia 27.04.2017 r. o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek na lata 2017-2020 wraz z perspektywą na lata 2021-2024".

ZRG.6220.1.2017.AW                                                                                                                                 Ozimek, dnia 27 kwietnia 2017 roku.

OBWIESZCZENIENa podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn zm.), w związku z art. 17 ust.4 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519) Burmistrz Ozimka podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu:

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek na lata 2017-2020
wraz z perspektywą na lata 2021-2024”.


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu w piśmie nr WOOŚ.411.2.23.2017.AW z dnia 18 kwietnia 2017 r. stwierdziła brak przesłanek do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek na lata 2017-2020 wraz z perspektywą na lata 2021-2024”.

Z treścią projektu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek na lata 2017-2020 wraz z perspektywą na lata 2021-2024” można zapoznać się w Referacie Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. J. Dzierżona 4B, pok. 2017 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej www.ozimek.pl jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.


Uwagi i wnioski do projektu dokumentu można składać w terminie od dnia 28.04.2017 r. do dnia 27.05.2017 r.:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu (ul. ks. J. Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek, pok. 217),
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres poczty elektronicznej: sekretariat@ugim.ozimek.pl.

 Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Ozimka.

 Burmistrz Ozimka

     /-/ Jan Labus

POS_Ozimek (PDF, 1,66 MB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2017-04-27 12:16 Liczba pobrań: 6

  • Data aktualizacji: 2021-10-15 13:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 292 984