Obwieszczenia 2017 r.

Zawiadomienie Wójta Gminy Zębowice o zakończeniu postępowania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1738" (PDF, 395,08 kB)

załączył: Sławomir Nowak, Informatyk dnia 2017-02-10 14:00 Liczba pobrań: 9

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG.6220.1/6.2017.KK z dnia 21.03.2017r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie ze wzmocnieniem mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1712 O Ozimek - Przywory w m. Ozimek w km 0 + 246 na rzece Mała Panew".

Ozimek 21.03.2017r.

ZRG.6220.1/6.2017.KK                                          

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zmian.) w związku z wnioskiem Pana Mieczysława Węgrzyniak, ul. Księgarska 9, 51 – 180 Wrocław, działający z upoważnienia Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27, 45 – 005 Opole

zawiadamia

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie ze wzmocnieniem mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1712 O Ozimek – Przywory w m. Ozimek w km 0 + 246 na rzece Mała Panew”.

 Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji, w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219 - w godz.8 – 14.00, od poniedziałku do piątku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń w siedzibie UrzęduGminy i Miasta w Ozimku.

 

 

 

 

 

 

 

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Jarosław Wita

Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

 

  • Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  • Internet

 

  • Data aktualizacji: 2021-10-15 13:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 293 266