Obwieszczenia 2017 r.

Zawiadomienie Wójta Gminy Zębowice o zakończeniu postępowania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1738" (PDF, 395,08 kB)

załączył: Sławomir Nowak, Informatyk dnia 2017-02-10 14:00 Liczba pobrań: 9

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr ZMG.6733.08.2016.AU z dnia 9 lutego 2017 r. o wydaniu decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie stacji transformatorowej sieci niskiego napięcia 0,4kV, sieci średniego napięcia (15kV) oraz przyłącza do budynku mieszkalnego

Ozimek, dnia 09 lutego 2017 r.

ZMG.6733.08.2016.AU

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

 

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 199 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 9 lutego 2017 roku wydana została decyzja nr ZMG.6733.08.2016.AU w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji transformatorowej sieci niskiego napięcia 0,4kV, sieci średniego napięcia (15kV) oraz przyłącza do budynku mieszkalnego.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji na działkach nr: 799/42, 626/42, 1215/174, 2151/175, 1218/175, 1221/174, 1224/176, 702/68, 1222/174, 2181/215, 2182/215, 2174/181, 2156/184, 2285/184, k.m. 2, położone w miejscowości Schodnia, obręb Schodnia.

 

Projekt decyzji uzgodniony został z:

Zarządcą drogi gminnej, Gminą Ozimek:

na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

Dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych:

na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu:

O.OP.Z-3.4351.9.52.2016.ds z dnia 30.12.2016 r.

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, można zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 09 lutego 2017 roku

 

  •          Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Schodnia, tablica ogłoszeń – miejsce inwestycji
  •          BIP – Internet
  •          ZMG/AU/aa 
  • Data aktualizacji: 2021-10-15 13:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 293 205