Obwieszczenia 2017 r.

Zawiadomienie Wójta Gminy Zębowice o zakończeniu postępowania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1738" (PDF, 395,08 kB)

załączył: Sławomir Nowak, Informatyk dnia 2017-02-10 14:00 Liczba pobrań: 9

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr ZMG.6733.01.2017.AU z dnia 4.10.2017 r o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie węzła sieciowego 15/0,4kV w miejscowość Grodziec, gm. Ozimek

 

Ozimek, dnia 4 października 2017 r.

ZMG.6733.01.2017.AU

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

 

 

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 199 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 września 2017 roku Pana Zbigniewa Kaczor, reprezentującego firmę Zbigniew Kaczor Nadzór i Projektowanie z siedzibą w Opolu, 45-749, ul. Dworska 14, działającego z pełnomocnictwa TAURON Dystrybucja S.A. – Oddział w Opolu, z siedzibą: ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole

 

z a w i a d a m i a m

 

o wszczęciu postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na:

 

Budowie węzła sieciowego 15/0,4kV w miejscowość Grodziec

 

Inwestor:                    TAURON Dystrybucja S.A., ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole

 

Wnioskodawca:          Pan Zbigniew Kaczor, reprezentujący firmę Zbigniew Kaczor Nadzór i Projektowanie z siedzibą:

                                    ul. Dworska 14, 45-749 Opole

 

Lokalizacja:                dz. nr 1265/10, 1265/11, 1265/12, 1265/31, 1265/32, 968, 978, 963, k.m. 1, obręb Grodziec

 

Inwestycja:                 Budowa węzła sieciowego 15/0,4kV w miejscowości Grodziec ul. Leśna –PI 2017 tab. A poz. 166 (gmina Ozimek)

                                   

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 5 października 2017 roku.

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Grodziec,

tablice ogłoszeń – miejsce inwestycji

  • BIP – Internet
  • Data aktualizacji: 2021-10-15 13:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 293 103