Obwieszczenia 2017 r.

Zawiadomienie Wójta Gminy Zębowice o zakończeniu postępowania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1738" (PDF, 395,08 kB)

załączył: Sławomir Nowak, Informatyk dnia 2017-02-10 14:00 Liczba pobrań: 9

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG.6131.20.2017.DR z dnia 04.07.2017r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Ozimek, 04.07.2017r

ZRG.6131.20.2017.DR

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r. poz. 2134 ze zm.) zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez tut. Urząd na wniosek Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Nr 25 przy ul. Dłuskiego 27 w Ozimku, w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzew rosnących na działce nr 92/5 k.m. 2 obręb Ozimek, przy ul. Dłuskiego 27 w Ozimku.

Stosownie do art. 10 Kpa Stronom postępowania przed wydaniem decyzji przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Z dokumentacją sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, ul. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, Referat Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska, pok. nr 218, II piętro w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Jarosław Wita

Zastępca Burmistrza

Obwieszczenie nastąpiło dnia 10.07.2017r.

 

  • Data aktualizacji: 2021-10-15 13:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 292 939