Inwestycja swoim zakresem obejmuje: rozbudowę drogi gminnej – ul. Powstańców Śląskich, budowę zjazdów indywidualnych oraz publicznych, przebudowę skrzyżowania z ul.  Ciepłowniczą; rozpoczyna się od drogi stanowiącej włączenie ronda przy drodze krajowej DK46 w ciągu drogi wewnętrznej ul. Powstańców Śląskich, a kończy przy kościele pw. Św. Floriana. Łącznie powstanie prawie 1,3 km nowej drogi wraz ze zjazdami do posesji i zakładów pracy znajdujących się wzdłuż niej.

Na całej długości ul. Powstańców Śląskich wykonany zostanie chodnik (prawa strona) o szerokości 2m oraz ścieżka pieszo rowerowa (lewa strona) o szerokości 3m, które zapewnią bezpieczną komunikację pieszą i rowerową na budowanym odcinku. Ponadto zostanie zbudowane nowe oświetlenie uliczne.

W ramach tej inwestycji zostaną również wykonane sieć i przyłącza infrastruktury technicznej (m.in. sieć wodociągowa, oświetlenie, kanalizacja deszczowa, branża elektryczna).

Całkowita wartość zadania: 11 489 753,08 zł

Kwota dofinansowania: 6 693 415,85 zł


Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 do góry