Otto KnollW dniu 18 listopada 1994 roku Zarząd Gminy i Miasta w Ozimku zwrócił się do Rady Miejskiej z wnioskiem o przyjęcie Pana Otto Knolla urodzonego dnia 10 lutego 1928 r., zamieszkałego - Heinsberg Obebrűch w poczet Honorowych Obywateli Miasta Ozimka. Uzasadnienie: Pan Otto Knoll - Burmistrz Miasta Heinsberg jest konstruktorem umowy partnerskiej - Aktu Partnerstwa Miast Heinsberg - Ozimek. Jego osobiste zaangażowanie doprowadziło do wyboru spośród innych ofert współpracy polskich miast - oferty miasta Ozimka, a następnie pomogło w przekonaniu do tego wyboru większości mieszkańców Heinsberga. Rezultatem pierwszej wizyty Pana Knolla w Ozimku była ocena naszego miasta, na tyle pozytywna i przekonująca radnych miasta Heinsberg, że w dniu 11 lipca 1992 r. podpisany został Akt Partnerstwa. Dzięki pracy Pana Otto Knolla, a przede wszystkim jego emocjonalnemu zaangażowaniu, możliwe stało się wypełnienie partnerskiej współpracy konkretnymi przedsięwzięciami. Realizując podstawowe cele partnerstwa, jakimi są: wzajemne poznanie, wymiana kulturalna, kontakty młodzieży, Burmistrz Otto Knoll stworzył warunki, które umożliwiały nawiązywanie przyjaźni i pogłębienie wiedzy o kraju, mieście Heinsberg i jego społeczności. W maju 1994 roku podczas obchodów "Dni Ozimka w Heinsbergu" życzliwość Pana Knolla, jego dyspozycyjność w bezpośrednich kontaktach z delegacją naszej gminy pozostawiły niezatarte wrażenie i ugruntowały opinie o gościnności i doskonałej organizacji naszych partnerów. Praca Pana Burmistrza Otto Knolla oraz jego współpracowników na rzecz partnerstwa, to dla naszej gminy również konkretne i wymierne korzyści. Między innymi dzięki nawiązaniu partnerstwa możliwe stało się uzyskanie środków finansowych z polsko - niemieckiej Fundacji JUMBO na rozbudowę szpitala. Wśród mieszkańców Heinsberga i pracowników miejscowych zakładów pracy z inicjatywy Burmistrza Knolla i Dyrektora Urzędu Miejskiego - Pana Offergelda przeprowadzono zbiórkę pieniężną na rzecz budowanego w Ozimku Przedszkola Integracyjnego. Zebrano i przekazano nam, w przeliczeniu na złotówki kwotę 200 mln zł. W dalszym ciągu czynione są starania przez władze miasta Heinsberg o dotację finansową dla naszej gminy na ukończenie tego przedszkola. W latach formalnej współpracy wynikającej z partnerstwa Pan Otto Knoll swoim autorytetem wspierał działania radnych Heinsberga i jego mieszkańców w pomocy bieżącej świadczonej naszej gminie. Była to pomoc charytatywna skierowana do podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej ale również doposażenie jednostek OSP oraz rozbudowanego szpitala w Ozimku. Od wielu już lat miasto Heinsberg pomaga chorym z naszej gminy przesyłając środki opatrunkowe oraz leki.

W dniu 28 listopada 1994 roku została podjęta Uchwała Nr V/48/94 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Ozimka" Panu Otto Knoll.

Na uroczystej sesji w dniu 5 grudnia 1994 roku nadano tytuł "Honorowy Obywatel Miasta Ozimka" Panu Otto Knoll oraz wręczono symboliczny klucz do miasta Ozimka i medalion.

Pan Otto Knoll zmarł 24.11.2004 r.

Josef OffergeldW dniu 18 listopada 1994 roku Zarząd Gminy i Miasta w Ozimku zwrócił się do Rady Miejskiej z wnioskiem o przyjęcie Pana Josefa Offergelda urodzonego dnia 13 stycznia 1951r., zamieszkałego - Heinsberg Porschelen w poczet Honorowych Obywateli Miasta Ozimka. Uzasadnienie: Pan Josef Offergeld - Dyrektor Urzędu Miejskiego w Heinsbergu jest najbliższym współpracownikiem Burmistrza Heinsberga - Pana Otto Knolla, człowiekiem dzięki którego niespożytej energii, pracowitości i konsekwencji w działaniu idea partnerstwa z naszą gminą mogła się urzeczywistnić. Pan Josef Offergeld doskonale poznał specyfikę i problemy naszej gminy. Często podkreśla swoją sympatię do naszego miasta o czym świadczą Jego częste wizyty u nas. Przyjaźń jaką nam okazuje, wiedza i zrozumienie problemów przejawia się we wszystkich działaniach, które podejmuje Pan Offergeld na rzecz wzajemnych stosunków partnerskich. Jest współautorem obok Pana Knolla Aktu Partnerstwa z Ozimkiem, czynnym i perfekcyjnym wykonawcą celów w nim zapisanych. Pan Offergeld zabiega o sojuszników w realizacji naszych zadań, którzy wspieraliby finansowo takie przedsięwzięcia, jak rozbudowa szpitala czy ukończenie Przedszkola Integracyjnego. Przygotowuje roczne programy współpracy, organizuje przyjmowanie naszych delegacji, będąc wspólnie z Burmistrzem Knollem gospodarzem i opiekunem grup goszczących w Heinsbergu. Jest niezwykle zaangażowany w tworzenie więzi i kontaktów mieszkańców obu miast, propagując tym samym tak ważne dla pokojowego współistnienia idee integracyjne. Osobowość Pana Offergelda i Jego aktywność sprawiły, że zapis w Akcie Partnerstwa, to nie słowa na papierze i kurtuazyjne wizyty, ale rzeczywista, wypełniona treścią praca na rzecz mieszkańców obu miast.

W dniu 28 listopada 1994 roku została podjęta Uchwała Nr V/49/94 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Ozimka" Panu Josef Offergeld.

Na uroczystej sesji w dniu 5 grudnia 1994 roku nadano tytuł "Honorowy Obywatel Miasta Ozimka" Panu Josef Offergeld oraz wręczono symboliczny klucz do miasta Ozimka i medalion.

Konrad MientusPod koniec roku 1995 kolejnym tytułem Honorowego Obywatela Miasta Ozimek wyróżniono KONRADA MIENTUSA z Dańca, który od początku swej etnograficznej pasji, oprócz historii rodzinnej wsi, interesował się także dziejami huty "Małapanew", Ozimka i okolic. Zbierane przez wiele lat informacje owocowały i nadal owocują licznymi publikacjami w regionalnej prasie, książkami i współpracą z "Wiadomościami Ozimskimi".
Konrad Mientus urodził się w Dańcu 23 maja 1926 r. Jego ojciec, Karol miał gospodarstwo rolne, ale jednocześnie pracował na formowni w Hucie ,,Małapanew" w Ozimku, więc w zasadzie był chłoporobotnikiem. Matka - Krystyna - z rodu Adamców, jak większość Ślązaczek, pracowała ciężko w gospodarstwie domowym. Właśnie dzięki niej i swojej starce (babci) wzrastał Konrad Mientus w kręgu języka i folkloru polskiego i śląskiego, bowiem w szkole danieckiej uczył się i musiał mówić po niemiecku. Kiedy skończył podstawówkę władze niemieckie skierowały go w roku 1940 do pracy na lotnisku polowym w Izbicku, skąd w kwietniu 1944 r. - na miesiąc przed ukończeniem 18 lat - zabrano go /jak wielu Ślązaków/ do Wermachtu i wysłano na front zachodni. Po roku trafił do niewoli amerykańskiej i przebywał w obozach jenieckich w Le Havre i w Cherbourgu na północy Francji. Do rodzinnego Dańca Konrad Mientus wrócił w październiku 1946 r. i wkrótce poszedł w ślady ojca i rozpoczął pracę w Hucie ,,Małapanew", ale już zafascynował go inny zawód i został strażakiem w zawodowej straży huty. I tak narodziła się jego pierwsza pasja, której nasz dostojny jubilat uległ całkowicie. Zaczął zbierać stare narzędzia strażackie, które powoli stały się zaczynem Izby Regionalnej w Dańcu. Gdy eksponatów zaczęło przybywać, izba stała się w zasadzie małym "prywatnym" muzeum Konrada Mientusa, w którym - jak sam mówi - "zbierał (i zbiera) ślady ojców naszych". Świadomość bezpowrotnego odchodzenia w przeszłość danieckiego świata, w którym wzrastał i który go ukształtował, była i jest po dziś dzień - powodem nieustającej melancholii Konrada Mientusa. Im więcej mu lat przybywa, im częściej chore serce daje znać o sobie, tym bardziej zamyśla się nad istotą losu człowieczego i z uporem dąży do utrwalenia śladów ojców i zatrzymania w kadrze pamięci- zapamiętanych z dzieciństwa obrazów, wydeptanych dróg, przeżytych emocji i wyśpiewanych pieśni. Z czasem Konrad Mientus stał się "chodzącą encyklopedią" - swoistym kompendium wiedzy na temat, nie tylko Dańca i okolic, ale także naszego Ozimka i okolicznych wiosek. Rozpoczął spisywanie kroniki. Fragmenty publikował na łamach "Trybuny Opolskiej", ,,Głosu Odlewnika", kwartalnika towarzystw regionalnych ,,Wczoraj, Dzisiaj, Jutro" i ,,Kalendarz Opolski". Swoje prace drukował w wielu nowopowstałych na początku lat 90-tych pism. Od razu nawiązał, ze szczerą chęcią, współpracę z utworzonymi na początku roku 1995 ,,Wiadomościami Ozimskimi" i stał się ich swoistą ""perłą", tworząc m.in. za namową redaktora naczelnego Leszka Bąka niepowtarzalną, folklorystyczną kronikę miesięcy i spisując historię poszczególnych wsi ozimskiej gminy.
Od roku 1947 drodze życia Konrada Mientusa - towarzyszy wiernie jego małżonka - Helena. Razem wybudowali w Dańcu piękny dom, pełen dziś "szpargałów" i różnego rodzaju pamiątek z tej ziemi. Na początku lat osiemdziesiątych Konrad Mientus, w wieku 55 lat przeszedł na tzw. wcześniejszą emeryturę. Jednak nie jest mu dane zaznać spokojnego emeryckiego życia, gdyż ciągle gnany jest swoją pasją - misją zbierania i dokumentowania historii rodzinnej daniecko - ozimskiej ziemi. W swej pięknej społecznikowskiej pasji poświęca Konrad Mientus wiele uwagi dzieciom, bo jak sam mówi: "One powinny wiedzieć jakie są ich korzenie, jak stara i piękna jest przeszłość ich rodzinnej ziemi, jak cudowna jest otaczająca ich przyroda. Każdy człowiek powinien być dumny ze swego rodowodu i umieć kochać swoje miejsce urodzenia, bo wtedy tylko kocha się prawdziwie też swoją Ojczyznę". Dlatego też kochamy i cenimy Konrada Mientusa. Jest jednym z niewielu badaczy folkloru i historii tej części Opolszczyzny - wykształcony nie wiedzą uniwersytecką, ale latami mozolnej pracy, mądrością wielu pokoleń Ślązaków, zrodzonej z potrzeby serca, z umiłowania dziejów swej rodzinnej ziemi.

Na uroczystej sesji w dniu 28 grudnia 1995 roku nadano tytuł "Honorowy Obywatel Miasta Ozimka" Panu Konradowi Mientusowi oraz wręczono symboliczny klucz do miasta Ozimka i medalion.

W dniu 24 października 1995 roku na wniosek Zarządu Gminy i Miasta Ozimek została podjęta uchwała Nr XVI/115/95 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Ozimka" Panu Konradowi Mientusowi urodzonemu dnia 23 maja 1926 r. zamieszkałemu we wsi Daniec Gmina Chrząstowice.

Pan Konrad Mientus zmarł 7 marca 2012 r.

Berta HabermehlWieloletnią przewodnicząca Rady Duszpasterskiej tamtejszej parafii, od początków  lat 80 - tych znana organizatorka działalności charytatywnej m.in. na rzecz  Ozimka, inicjatorka Polsko - Niemieckiego Koła Przyjaciół w Achern.
Pani  Berta Habermehl mieszkanka Achern (Niemcy), przez wiele lat przewodnicząca Rady  duszpasterskiej parafii w Achern, obecnie wspierająca ją swym doświadczeniem i  dobrą radą.Znana jest w swoim środowisku, ale także nam jako organizatorka  działalności charytatywnej. Od początku lat 80-tych swą społecznikowską pasję  kieruje w stronę Ozimka. Była inicjatorką powstałego w Achern Polsko -  Niemieckiego Koła Przyjaciół. Organizowała pomoc w postaci leków, sprzętu  medycznego, odzieży, żywności i pomocy szkolnych. Wsparła rozbudowę szpitala i  budowę przychodni. W imieniu Rady Parafialnej Achern przekazała dar w postaci  tabernakulum do kaplicy szpitalnej. W 1997 roku organizowała pomoc dla  powodzian. Zawsze przywiązywała dużą wagę do bezpośrednich kontaktów między  ludźmi, - kiedyś powiedziała - "to ludzie budują najtrwalsze mosty". Dzięki niej  parafianie z Ozimka trzykrotnie odwiedzili Achern. Szczególnie bliska jest jej  współpraca i kontakty dzieci, o które zawsze zabiegała, nawiązując współpracę ze  Szkołą Podstawową nr 3 w Ozimku. Kilkakrotnie uczniowie z ozimskich podstawówek  odwiedzili swych rówieśników w Niemczech. Ciepło i mile wspomina ją grupa dzieci  z rodzin najbiedniejszych, dla których zorganizowała ludzi dobrej woli ze swojej  parafii, którzy to gościli ich u siebie. Piętnaścioro dzieci zostało  zaopatrzonych w ubrania i przybory szkolne nie tylko dla siebie, ale i dla  rodzeństwa. Wiele z nich do dzisiaj otrzymuje pomoc materialną. Za jej  pośrednictwem i przy dużym wsparciu finansowym, prowadzone jest w szkołach  podstawowych w nr 1 i nr 3 w Ozimku stałe dożywianie dla 93 dzieci z rodzin  potrzebujących pomocy. Walnie przyczyniła się do kilkukrotnego zorganizowania  wypoczynku dla dzieci. Dzięki temu mogły one podczas wakacji wyjechać z Ozimka,  podziwiać uroki Schwarzwaldu, zwiedzić Strasburg i inne zakątki Niemiec (  okolice jeziora Bodeńskiego, wybrzeże Bałtyku w okolicy Lubeki), nawiązać  bezpośrednie kontakty z rówieśnikami. Pani Berta Habermehl dobrze znana jest  także w środowisku młodzieży Zespołu Szkół w Ozimku. Żywo interesuje się i  wspomaga działania partnerskiej wymiany Liceum w Ozimku z Heimschule Lender z  Sasbach. Wraz z członkami swojej Rady Parafialnej włącza się do  współorganizowania pobytu naszej młodzieży w Schwarzwaldzie, wspomaga także  finansowo naszą szkołę. Cenimy Panią Bertę za jej pogodę ducha, otwartość i  serdeczność. Ozimskie spotkania i kontakty z Achern pozostawiają trwały ślad w  sercach i umysłach ich uczestników. Śmiało można stwierdzić, że dzięki takim  ludziom jak Pani Berta Habermehl coraz bliżej nam do "Wspólnego Europejskiego  Domu", a granice przestają dzielić, stają się pomostami, a ludzie mogą się czuć  braćmi. (Źródło: Gazeta Lokalna "Wiadomości Ozimskie" Maj 5 (53) 1999 r.,  artykuł "Honorowi Obywatele Ozimka" str. 4.)

W dniu 29 marca 1999 roku  na wniosek Zarządu Gminy i Miasta Ozimek została podjęta uchwała Nr VIII/61/99 w  sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Ozimka" Pani Bercie Habermehl  urodzonej dnia 3 maja 1928 r., zamieszkałej w mieście Achern.

Na  uroczystej sesji w dniu 24 maja 1999 roku nadano tytuł "Honorowy Obywatel Miasta  Ozimka" Pani Bercie Habermehl oraz wręczono symboliczny klucz do miasta Ozimka i  medalion.

Berta Habermehl zmarła 28 marca 2017 r.

Karlheinz HeselhausOrganizator pomocy humanitarnej w stanie wojennym, m.in. dla Ozimka, za co odznaczony został przez papieża orderem "Pro eclesia et pontificae", przew. Kuratorium Krankenhaus Ozimek wydatnie wspierającego budowę przychodni miejskiej i rozbudowę naszego szpitala oraz przedszkola integracyjnego.
Pan Karlheinz Heselhaus, obywatel miasta Dűren w Niemczech, od wielu lat uczestniczy w akcji pomocy dla Polski. W czasie stanu wojennego zorganizował kilkadziesiąt transportów z pomocą humanitarną. Kilka z nich trafiło do Ozimka, w tym do tutejszego szpitala. Za tę działalność, na wniosek Biskupa Opolskiego Alfonsa Nossola, został w roku 1992 odznaczony przez Papieża orderem "Pro eclesia et pontificae".
Niemal od pierwszego dnia, kiedy powstał w Ozimku Społeczny Komitet Budowy Przychodni Miejskiej i Rozbudowy Szpitala, Pan Heselhaus aktywnie włączył się w jego prace. Zabiegał o promocję idei tej budowy i czynił starania o pozyskiwanie środków finansowych. W tym celu, w sierpniu 1990 roku, pozyskał sprzymierzeńców i powołał Kuratorium Krankenhaus Ozimek w Dűren, któremu przewodniczy od początku jego istnienia do dnia dzisiejszego. Pomoc materialna i finansowa przekazana za pośrednictwem Kuratorium przekroczyła już kwotę 500 000 DM. Aktywność Pana Heselhaus w popieraniu naszych starań, wydatnie przyczyniła się też do pozytywnego rozpatrywania naszych wniosków przez Fundację Współpracy Polsko- Niemieckiej. Bez wsparcia Fundacji niemożliwe byłoby podjęcie tego przedsięwzięcia. Działania Kuratorium nie ograniczyły swojego zainteresowania do budowy przychodni i rozbudowy szpitala. Z inicjatywy Pana Heselhaus wsparło ono także budowę Przedszkola Integracyjnego oraz zaplecza sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku. Przez wszystkie te lata Pan Karlheinz Heselhaus dał się poznać jako niezawodny przyjaciel naszego miasta i Śląskiej Ziemi. (Źródło: Gazeta Lokalna "Wiadomości Ozimskie" Maj 5 (53) 1999 r., artykuł "Honorowi Obywatele Ozimka" str. 4.)

W dniu 29 marca 1999 roku na wniosek Zarządu Gminy i Miasta Ozimek została podjęta uchwała Nr VIII/59/99 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Ozimka" Panu Karlheinz Heselhaus urodzonemu dnia 09 kwietnia 1927 r zamieszkałemu w mieście Dűren w Niemczech.

Na uroczystej sesji w dniu 24 maja 1999 roku nadano tytuł "Honorowy Obywatel Miasta Ozimka" Panu Karlheinz Heselhausl oraz wręczono symboliczny klucz do miasta Ozimka i medalion.

Pan Karlheinz Heselhaus zmarł 7 maja 2014 r.

Roland SpetherNa początku lat 80 - tych aktywnie włączył się w pomoc dla Polski, jako nauczyciel Heimschule Lender podjął próbę zainteresowania jej uczniów naszym krajem. Od roku 1992 jest organizatorem (ze strony niemieckiej) systematycznych wymian młodzieży swojej szkoły i Zespołu Szkół w Ozimku, dzięki czemu może ona wzajemnie poznawać swe kraje i ich historię, jest także współinicjatorem tzw. Międzynarodowych Projektów Młodzieżowych "Świat Przyjaciół", w których udział bierze młodzież z gmin Mapello (Włochy), Villie Morgon i Marmoutier (Francja), Sasbachwalden i Heinsberga (Niemcy), Ozimka, Nagyrakas (Węgry), Landgraaf (Holandia), Rymarzowa (Czechy) i Alytus (Litwa).
Propozycja nadania tytułu Honorowego Obywatela Panu Rolandowi Spether wpłynęła na ręce Pana Burmistrza A. Sobczaka w dniu 10.03.1999 r. i była wspólnym wnioskiem młodzieży i nauczycieli Zespołu Szkół w Ozimku, wspieranym przez Radę Pedagogiczną i Samorząd Szkolny.
Swoją propozycję motywowano tym, że: "Roland Spether, nauczyciel największego w Niemczech, prywatnego, katolickiego gimnazjum Heimschule Lender w Sasbach. Uczy religii i języka niemieckiego. W szkole tej w roku 1974 zdał maturę, a następnie na uniwersytecie we Freiburgu w roku 1979 uzyskał tytuł dyplomowanego teologa. Urodził się 27.11.1953 r. w Weinheim-Sulzbach. Jest żonaty, ma trzech synów. Od najmłodszych lat robił więcej niż musiał, był harcerzem i ministrantem. Później udzielał się w Radzie Parafialnej. Zawsze ważne dla niego było zaangażowanie w pracę na rzecz Kościoła. Przez 10 lat pełnił funkcję przewodniczącego Rady swojego Dekanatu, a od ośmiu lat jest szkolnym dziekanem. Zawsze interesowała go praca socjalna i charytatywna. Już jako chłopiec spotkał się z nietolerancją wobec drugiego człowieka. Mur uprzedzeń, ideologii i nienawiści dzielił ludzi w ówczesnej Europie. Wspomina o tym, jak w jego wiosce zamieszkały rodziny przesiedlone z Polski i nie były akceptowane przez miejscowych.

Szczególną uwagę na Polskę zwrócił na początku lat 80-tych, kiedy to Solidarność burzyła stary system i otwierała drogę do demokracji. Fascynowali go wtedy ludzie, którzy bez przemocy walczyli o wolność. Poruszony był ówczesną trudną sytuacją ekonomiczną Polski, a szczególnie trudną sytuacją ludzi. Parafia Achern organizowała pomoc dla Polski w postaci leków, sprzętu medycznego, odzieży i żywności. W działania te aktywnie włączył się Roland Spether. Z grupą przyjaciół, wśród których była Pani Berta Habermehl, odwiedzali szpitale w Opolu i Nysie. Nawiązali wiele kontaktów, spotykając się z ogromną ludzką wdzięcznością.
Jednocześnie - wspomina dzisiaj - odkrywał bogactwo kulturowe Polski. Obserwował dumę ludzi ze swojego kraju i siłę jaką daje im wiara. Wspólnie zapragnęli nawiązać ściślejsze kontakty z jakimś miastem. Za pośrednictwem ówczesnego dyrektora Caritas Ks. Dr Pawła Porady trafili do Ozimka. W roku 1990 w rozmowie z ks. Proboszczem Gerardem Kałużą odczułem - jak później powiedział - że bardzo leżą mu na sercu sprawy młodzieży. Będąc nauczycielem, podjął próbę zainteresowania młodzieży swojej szkoły naszym krajem. W czerwcu 1992 roku zorganizował wycieczkę jednej z klas ze swojej szkoły do Opola. Wtedy też doszło do pierwszego spotkania młodzieży Heimschule Lender z młodzieżą Zespołu Szkół w Ozimku. Jak się okazało nie było to jedyne nasze spotkanie. Od tego roku rozpoczęła się systematyczna wymiana młodzieży naszych szkół. Co roku w wymianie uczestniczy 30-35 uczniów z każdej strony. Do chwili obecnej we wspólnych programach uczestniczyło około 500 uczniów z obu szkół. Dzięki tej inicjatywie młodzież ma okazję poznać dzień powszedni partnerów, funkcjonowanie szkół, zwyczaje i kulturę narodów. W ramach tych kontaktów szkoły prezentują swój dorobek. Była wymiana prac plastycznych i ich prezentacja w szkolnych galeriach, prezentowano szkolne teatry, odbywano wspólne lekcje, zajęcia sportowe i imprezy rozrywkowe.

Pan Roland Spether jest inicjatorem i motorem wielu kolejnych nowych propozycji wzbogacających i powodujących, że kontakty partnerskie obu szkół są ciągle żywe. W ostatnich latach poszerzył je o wspólną realizację Międzynarodowych Projektów Młodzieżowych z udziałem wielu krajów zachodniej i wschodniej Europy, do których włączył młodzież Ozimka jako stałego uczestnika. Dzięki temu w minionym roku byliśmy organizatorem tego spotkania goszcząc w naszym mieście młodzież i przedstawicieli w tym burmistrzów z 8 miast, 5 krajów Europy. Można śmiało powiedzieć, że dzięki niemu i my w Ozimku możemy czynić małe kroki na wielkiej drodze do pełnego porozumienia między Niemcami i Polakami. Ta droga to Zjednoczona Europa. Droga, jaką proponuje, budowana jest na zasadzie poszanowania wzajemnych odrębności i historii, o której nie można zapomnieć, którą młodzież obu partnerskich szkół powinna poznawać, jednak nie poprzestając na tym, budować nową lepszą przyszłość.

Nie można nie wspomnieć o nadal prowadzonej działalności charytatywnej, tym razem, na rzecz naszej szkoły i naszego środowiska. Widząc trudną sytuację materialną naszej szkoły w każdym roku stara się o to by pomóc. Z jego inicjatywy wzbogaciliśmy się o komputer, nowoczesną centralę telefoniczną i modem do internetu. Pozyskuje środki na wspieranie naszych wydatków związanych z organizacją wymiany międzyszkolnej i Międzynarodowych Projektów Młodzieżowych. Zorganizował pomoc materialną uczniom naszej szkoły z rodzin objętych klęską powodzi. Współuczestniczył w organizowaniu jej dla całej naszej gminy. Dla tych działań pozyskał burmistrza gminy Sasbach i dyrektora swojej szkoły. Współpracował z Radą Parafialną w Achern, w tym wspierającą nas - nie tylko finansowo - panią Bertą Habermehl.
Roland Spether ma jeszcze jedną pasję. Jest redaktorem i fotoreporterem lokalnej prasy w swoim regionie. Bardzo wiele czyni dla popularyzowania wiedzy o Polsce, a głównie Ozimku. Na łamach tamtejszej prasy pisze o naszym mieście, jego problemach i sukcesach. Dzięki niemu mieszkańcy okręgu Ortenau wiele wiedzą o Ozimku, partnerstwie naszych miast i szkół. Przez prawie 10 lat w lokalnej prasie ukazało się około 50 artykułów i kilkadziesiąt zdjęć. Można śmiało powiedzieć, że mimo tego, iż Pan Roland Spether mieszka i żyje w Sasbach, to jest ambasadorem naszego miasta. W Sasbach, w Heimschule Lender o Rolandzie Spether uczniowie mówią "Roland of Poland", świadczy to o tym, że znają jego pasję i że chętnie wspominają dni spędzone w Polsce, w Ozimku. Nasza młodzież również darzy go wielką sympatią. Ceni jego pogodę ducha, otwartość, życzliwość i serdeczność. Jest On dla nich wzorem człowieka, przyjaciela i nauczyciela. W swej pięknej społecznej pasji budowania przyjaźni potrafi być przykładem dla innych. I za to go cenimy. Uważa, że nie należy oglądać się na polityków. Ludzie budują pomiędzy sobą mury, ale mogą również podać sobie ręce i zawierać przyjaźnie, i to wyraża jego motywację prowadzącą go do Polski, do Ozimka".

W dniu 29 marca 1999 roku na wniosek Zarządu Gminy i Miasta Ozimek została podjęta uchwała Nr VIII/60/99 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Ozimka" Panu Rolandowi Spether urodzonemu 27 listopada 1953 r., zamieszkałemu w mieście Sasbach

Na uroczystej sesji w dniu 24 maja 1999 roku nadano tytuł "Honorowy Obywatel Miasta Ozimka" Panu Rolandowi Spether oraz wręczono symboliczny klucz do miasta Ozimka i medalion.

Hans-Jűrgen Stupperich2 czerwca 2000 r. tytuł "Honorowego Obywatela Miasta Ozimka" i symboliczne klucze miejskie otrzymał (na wniosek Koła DFK Szczedrzyk - Pustków) - HANS JURGEN STUPPERICH. Dzięki swej śp. pamięci żonie Dorocie poznał okolice Opola, a w tym Ozimek i gminę.

W roku 1992 po raz pierwszy udzielił pomocy szpitalowi dziecięcemu w Opolu w postaci lekarstw i sprzętu medycznego. Od roku 1993 udziela pomocy wychowankom Domu Dziecka w Turawie. Po tragicznej powodzi 1997 r. pośpieszył z pomocą mieszkańcom z Gminy Ozimek, przekazując m.in. lekarstwa i sprzęt dla naszego szpitala oraz 5 tys. DM na rzecz powodzian. Systematycznie udziela pomocy zespołowi Caritas przy parafii św. Mikołaja w Szczedrzyku.
Koło D.F.K. Szczedrzyk - Pustków w dniu 05.04.2000 r. zwróciło się z prośbą o nadanie tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Ozimek Panu Hans - Jűrgen Stupperich zamieszkałemu w Niemczech.

Wniosek Koła D.F.K: Pan Hans - Jűrgen Stupperich urodził się 8 października 1942 r. w miejscowości Elspe. Ojciec Anton Stupperich, a matka Margarete z domu Schulz. Szkołę podstawową ukończył w Dunschede, wyższą szkołę jako Mechanik Łączności Zdalnej ukończył w mieście Siegen. Po ukończeniu szkoły odbył dwu letnią służbę wojskową. Po wojsku pracował na poczcie jako Mechanik Łączności Zdalnej w Plettenberg. W 1981 raku wyjechał do USA celem nabycia praktyki w fabryce Metal - Plastik Corp. w New Jersey. W 1983 roku powrócił do Niemiec i kupił zakład "Metal Plastik" (Technika Tworzyw Sztucznych i Metali), który w 1989 roku uległ spaleniu. Natychmiast przystąpił do budowy nowej fabryki w mieście Lennestedt - Lengenei. W 1989 roku ożenił się z Panią Dorotą z Opola. W 1992 roku został Królem Strzelców w Schutzenverein Grevenbruck. W 1997 roku po ciężkiej chorobie zmarła mu żona. Dzięki Pani Dorocie poznał okolice Opola i różnych ludzi. Postanowił kupić domek letniskowy nad Jeziorem Turawskim, gdzie spędza urlop i wolny czas.

W roku 1992 po raz pierwszy udzielił pomocy Szpitalowi Dziecięcemu w Opolu w postaci lekarstw i sprzętu medycznego. Od 1993 roku udziela pomocy dla Domu Dziecka w Turawie w postaci lekarstw, ubrań, rowerów oraz darów pieniężnych. W międzyczasie poznał dużo kolegów ze Szczedrzyka i Pustkowia. Kiedy dowiedział się o potrzebach Szpitala w Ozimku natychmiast przyszedł z pomocą przekazując dary w postaci lekarstw oraz sprzętu. W 1997 roku gdy nasze wioski nawiedziła powódź, przebywał tu na urlopie, natychmiast wrócił do Niemiec i zorganizował zbiórkę pieniędzy i darów rzeczowych oraz wynajął transport na własny koszt by dostarczyć je do Opieki Społecznej w Ozimku. Przekazał na pomoc dla powodzian 5000 DM. Pomoc taką organizował kilkakrotnie. Systematycznie udziela wszelkiej pomocy Zespołowi Caritas przy Parafii Św. Mikołaja w Szczedrzyku. Do Ozimka i okolic przyjeżdża bardzo często i chętnie, bo jak mówi są tu wspaniali ludzie. Zobowiązuje się nadal wspierać i pomagać naszej gminie.

W dniu 22 maja 2000 roku na wniosek Zarządu Gminy i Miasta Ozimek została podjęta uchwała Nr XXIII/144/2000 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Ozimka" Panu Hans Jűrgen Stupperich urodzonemu 08 października 1942 r., zamieszkałemu w mieście Lennestedt - Langenei.

Na uroczystej sesji w dniu 2 czerwca 2000 roku nadano tytuł "Honorowy Obywatel Miasta Ozimka" Panu Hans Jűrgen Stopperich oraz wręczono symboliczny klucz do miasta Ozimka i medalion.

Milan KropáčSyn  Franciszka i Marii urodzony 26 sierpnia 1948 r. obywatel Republiki  Czeskiej, zamieszkały w mieście Rýmařov, w którym piastuje stanowisko  Zastępcy Starosty Miasta. Współautor Aktu Partnerstwa Ozimek- Rýmařov  podpisanego w dniu 17,.05.1997 r. wykazał osobiste zaangażowanie w  realizację jego celów, będących żywym dowodem przyjaźni wobec  społeczności Ozimka. Zapisy zawarte w Akcie Partnerstwa obu miast stały  się dla nich mottem w dążeniu do zbliżenia społeczności czeskiego  Rýmařova z polskim Ozimkiem. Jego profesjonalizm i działanie, poparte  atmosferą prawdziwej życzliwości, wyzwalały drzemiące uczucia przyjaźni i  wiary w drugiego człowieka.
Godne podkreślenia jest osobiste  zaangażowanie w każdy, bardziej lub mniej oficjalny kontrakt Rýmařova i  Ozimka. Był kreatorem szerokiej, bogatej i owocnej współpracy placówek  kulturalnych naszych miast. Dał się poznać jako gorący zwolennik  porozumień ponad granicami, rzecznik otwarcia się na wspólną Europę oraz  jako realizator idei partnerstwa. Był doskonałym przewodnikiem,  przecierającym szlaki wzajemnych kontaktów władz obu miast, ich  mieszkańców, młodzieży szkolnej. Jego czyny były z pewnością symbolem  rozwoju społecznej świadomości i aktywności mieszkańców obu miast.

W  dniu 29 lipca 2002 roku na wniosek Zarządu Miejskiego została podjęta  Uchwała Nr XLVII/315/02 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel  Miasta Ozimka" Panu Milanovi Kropáčovi urodzonemu dnia 26 sierpnia 1948  r. zamieszkałemu w mieście Rýmařov w Czechach.

Na uroczystej  sesji w dniu 09 września 2002 roku nadano tytuł "Honorowy Obywatel  Miasta Ozimka" Panu Milanovi Kropáčovi oraz wręczono symboliczny klucz  do miasta Ozimka.

Milan Kropáč zmarł 6 czerwca 2016 r.

Pavel KolářSyn Leopolda i Bogumiły, urodzony 31 maja 1959 r. obywatel Republiki Czeskiej, Starosta miasta Rýmařov. Współautor podpisanego w dniu 17.05.1997 r. układu o partnerstwie i wzajemnej współpracy miast Ozimek - Rýmařov. Jako jeden ze sterników władz samorządowych Rýmařova, potrafił przekonać do tego partnerstwa Radnych swojego miasta oraz jego mieszkańców, którym rekomendował Ozimek z jego walorami i problemami, tak bardzo zbliżonymi do swoich.
Z jego inicjatywy odbywały się spotkania radnych, komisji problemowych, grup społecznych o różnych zainteresowaniach (strażaków ochotników, wędkarzy, nauczycieli, artystów- amatorów). Jego dokładna znajomość specyfiki naszej gminy, jej problemów i bolączek, sukcesów i porażek, a także ludzi i zakątków zaowocowała wzajemnym zrozumieniem i wymianą doświadczeń.
Okazał wielką dyspozycyjność i otwartość na potrzeby gości z Polski. Również dzięki niemu mogli zaistnieć nasi przedstawiciele na europejskiej arenie miast partnerskich i zaprzyjaźnionych, realizujących cel nadrzędny-wspólną pokojową Europę. Jego czyny były z pewnością symbolem rozwoju społecznej świadomości i aktywności obu miast. Jako jeden z włodarzy Rýmařova- miasta organizującego wiele europejskich akcji- zawsze pamięta o Ozimku zapraszając jego przedstawicieli do udziału i współpracy.

W dniu 29 lipca 2002 roku na wiosek zarządu Miejskiego została podjęta Uchwała Nr XLVII/314/02 w sprawie nadania tytułu "Honorowego obywatela Miasta Ozimka" Panu Pavlovi Kolářovi urodzonemu dnia 31 maja 1959 r. zamieszkałemu w mieście Rýmařov w Czechach.

Na uroczystej sesji w dniu 09 września 2002 roku nadano tytuł "Honorowy Obywatel Miasta Ozimka" Panu Pavlovi Kolářovi oraz wręczono symboliczny klucz do miasta Ozimka.

Pavel Kolář zmarł 4 grudnia 2023 roku.

Hermann RademächersHermann Rademächers jest kierownikiem Biura Obsługi Rady Miejskiej i Spraw Publicznych w Urzędzie Miejskim Heinsberg. Urodził się 30.05.1951 r. w Oberbrüch, a obecnie mieszka w mieście Heinsberg /Nadrenia/. Pana Hermanna Rademächers mieszkańcy Ozimka poznali 12 lat temu, gdy został podpisany Akt Partnerstwa Miast Heinsberg - Ozimek (11 lipca 1992 r.). Idee zapisane w tym akcie wyrażały jedynie wolę realizowania takich celów jak: wzajemne poznawanie się, wymiana kulturalna, sportowa, kontakty mieszkańców i młodzieży obu miast. Tę wolę trzeba było jednak przełożyć na fakty, aby porozumienie nie zostało jedynie pustym dokumentem. Zadanie koordynowania wzajemnych kontaktów powierzono właśnie Panu Hermannowi Rademächers. Partnerstwo miast objawia się współpracą samorządów, wymianą młodzieży, sportowców, strażaków oraz wymianą kulturalną. Właśnie te przedsięwzięcia Pan Hermann przygotowywał, uzgadniał terminy i szczegóły pobytu.
Był również współorganizatorem Dni Ozimka w Heinsbergu i Dni Heinsberga w Ozimku skromnie pozostając na drugim planie. Hermann Rademächers włączał się również w organizację różnych działań charytatywnych na rzecz Gminy Ozimek, wspierając działania Burmistrza Heinsberga, Rady Miejskiej i Urzędu Miasta Heinsberg. Wśród nich można wymienić wielokrotną pomoc dla szpitala w Ozimku, naszego przedszkola integracyjnego, jak również pomoc udzieloną Gminie Ozimek w czasie klęski powodzi w 1997 roku. I to wszystko po prostu z dobrego serca, z życzliwości. Pan Hermann Rademächers nadal wychodzi naprzeciw wszelkim inicjatywom umożliwiającym nawiązywanie kolejnych przyjaźni, pogłębianie wiedzy o zaprzyjaźnionym Kraju, Mieście i jego Mieszkańcach. Jego życzliwość, zainteresowanie i dyspozycyjność w bezpośrednich kontaktach z członkami każdej delegacji przebywającej w Heinsbergu są wyrazem gościnności jak i doskonałej organizacji. Pan Hermann Rademächers przez wiele lat był czynnym zawodnikiem piłki nożnej Oberbrucher BC 09 i TuS Oberbrüch a nadal w wolnych chwilach z pasją uprawia jazdę na rowerze.

W dniu 05 kwietnia 2004 roku na wniosek Burmistrza została podjęta Uchwała Nr XVIII/143/04 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Ozimka" Panu Hermannowi Rademächers urodzonemu 30 maja 1951 r., zamieszkałemu w mieście Heinsberg.

Na uroczystej Sesji w dniu 29 maja 2004 roku nadano tytuł "Honorowy Obywatel Miasta Ozimka" Panu Hermannowi Rademächers oraz wręczono symboliczny klucz do miasta Ozimka i medalion.

Syn Jana i Elżbiety, urodzony 25 marca 1958 r. obywatel Niemiec, proboszcz dwóch parafii- św. Joseph Bredenborn i św. Jana Chrzciciela Kollerbeck. Jego obecność w życiu Krzyżowej Doliny ma nie tylko wymiar duchowy, ale też czysto praktyczny, gdyż ksiądz H. Golletz jest inicjatorem i propagatorem wielu działań wiejskiej społeczności.
Inicjuje aktywność społeczności Krzyżowej Doliny, pomagał i pomaga w nawiązywaniu kontaktów między parafiami polskimi i niemieckimi. Buduje zaufanie i znakomicie tworzy więzi międzynarodowe w wymiarze lokalnym , a tym samym praktycznie buduje małe społeczności, stanowiące fundament wspólnego europejskiego domu. Ponadto Ksiądz H. Golletz wspomaga Krzyżową Dolinę od 1998 roku. Współfinansował adaptację starego budynku na Dom Spotkań i Modlitw, wyposażył kaplicę św. Liberiusza oraz zasponsorował wielki dzwon. Duszpasterz pomógł również w wyposażeniu jednostki Ochotniczej Straży pożarnej.

W dniu 26 czerwca 2006 r. na wniosek Burmistrza Ozimka Rada Miejska w Ozimku podjęła uchwałę Nr XLVIII/403/06 w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Ozimek" Księdzu Helmutowi Golletz urodzonemu 25 marca 1958r. zamieszkałemu w Niemczech.

Na uroczystej Sesji Rady Miejskiej w dniu 07 października 2006r. nadano tytuł "Honorowy Obywatel Gminy Ozimek" Księdzu Helmutowi Golletz oraz wręczono symboliczny klucz do miasta Ozimek.

Petr KloudaSyn Frantiśka, urodzony 5 października 1959 roku, obywatel Republiki Czeskiej, Starosta Rýmařova.

 

Ukończył Wydział Inżynierii VUT Brno na kierunku ekonomia zarządzania inżynierii i w pracy zawodowej związany był z przedsiębiorstwami świadczącymi usługi komunalne, szczególnie w zakresie ciepłownictwa.


W roku 2002 został wybrany Starostą Rýmařova, którą to funkcję sprawuje do chwili obecnej.

 

Dzięki jego zaangażowaniu Gminy Rýmařov i Ozimek zrealizowały, a także realizują wiele wspólnych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską:

 1. Rozwój turystyki w Gminie Ozimek (2005 r.)
 2. „Świat Przyjaciół” – Dziedzictwo kultury i przyrody jako element łączący narody (2005 r.)
 3. Mamy słowiańskie korzenie (2008 r.)
 4. Wspólne korzenie gmin Ozimek i Rymarov (lata 2008/2009)
 5. Ozimskie Dni Partnerstwa (2009 r.)
 6. Rýmařovskov Opolském vojvodstvě (2009 r.)
 7. Spotkajmy się na moście w Ozimku. Promocja kultury i turystyki polsko-czeskiego pogranicza (2010 r.)


Realizacja powyższych projektów przyczyniła się do wzajemnego poznania naszych gmin, ich historii, kultury i walorów turystycznych. Dzięki nim możliwa była wymiana grup dzieci i młodzieży, a także dorosłych – turystów, animatorów kultury, wędkarzy, myśliwych, strażacy spotykają się podczas corocznego Memoriału Jana Suka – po prostu mieszkańców naszych gmin.
Za pośrednictwem władz Rýmařova uzyskaliśmy możliwość pozyskania środków unijnych przy współpracy z miastem Prerov. Poprzez Rýmařov poznaliśmy też przyjaciół z Krompach. W celu umożliwienia pozyskania środków miejscowościom leżącym wokół Rýmařova podpisano akt partnerstwa pomiędzy tymi miejscowościami, a Gminą Ozimek.
Miniona w maju br. trzynasta rocznica podpisania Aktu Partnerstwa stała się doskonałą okazją uhonorowania Pana Petra Kloudy za jego działalność na rzecz naszego partnerstwa, za szczerą przyjaźń, życzliwość i bycie motorem napędowym naszych wspólnych działań.

W dniu 31 maja 2010 r. na wniosek Burmistrza Ozimka Rada Miejska w Ozimku podjęła uchwałę Nr XLV/436/10 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Ozimek” Panu Petr Klouda urodzonemu 5 października 1959 r. zamieszkałemu w Republice Czeskiej.

Na uroczystej Sesji Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca 2010r. nadano tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Ozimek” Panu Petr Klouda, oraz wręczono symboliczny klucz do miasta Ozimek

Jaroslav KalaSyn Jakuba, urodzony 26 maja 1958 roku, obywatel Republiki Czeskiej, Zastępca Starosty w Rýmařovie.

Swoje życie zawodowe rozpoczął od kolejnictwa kończąc w tym kierunku szkołę zawodową i średnią. W roku 1958 ukończył Wydział Inżynierii Mechanicznej VUT Brno, a w 1995 studia menadżerskie w Českošvỳcarská firma Meter s.r.o.


Obecnie jest Członkiem Czeskiej Partii Socjaldemokratycznej. W 1992 r. uczestniczył w wyborach do Parlamentu Republiki Czeskiej, od 2000 r. pełnił funkcję radnego sejmiku Moravskoslezského kraje, a w roku 2008 był członkiem rady regionu.Od 1990 r. jest radnym Rady Miejskiej w Rýmařovie i drugą kadencję pełni funkcję Zastępcy Starosty odpowiadając za: rozwój gminy, edukację, inwestycje i budownictwo, ochronę środowiska , a także współpracę międzynarodową.


Zakres wykonywanych obowiązków, a także zainteresowania sprawiły, że Pan Jaroslav Kala szczególnie zaangażował się we współpracę pomiędzy naszymi gminami. Podobnie jak w przypadku Pana Starosty Petra Kloudy znalazło to odzwierciedlenie w realizacji następujących projektów:

 1. Rozwój turystyki w Gminie Ozimek (2005 r.)
 2. „Świat Przyjaciół” – Dziedzictwo kultury i przyrody jako element łączący narody (2005 r.)
 3. Mamy słowiańskie korzenie (2008 r.)
 4. Wspólne korzenie gmin Ozimek i Rymarov (lata 2008/2009)
 5. Ozimskie Dni Partnerstwa (2009 r.)
 6. Rýmařovskov Opolském vojvodstvě (2009 r.)
 7. Spotkajmy się na moście w Ozimku. Promocja kultury i turystyki polsko-czeskiego pogranicza (2010 r.)


Miniona w maju br. trzynasta rocznica podpisana Aktu Partnerstwa jest doskonałą okazją uhonorowania Pana Jarosława Kali za jego działalność na rzecz naszego partnerstwa, za bezinteresowne działania, przyjaźń, życzliwość i oddanie idei współpracy pomiędzy Ozimkiem a Rýmařovem.

W dniu 31 maja 2010r. na wniosek Burmistrza Ozimka Rada Miejska w Ozimku podjęła uchwałę Nr XLV/437 /10 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Ozimek” Panu Jaroslav Kala urodzonemu 26 maja 1958r. zamieszkałemu w Republice Czeskiej

Na uroczystej Sesji Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca 2010r. nadano tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Ozimek” Panu Jaroslav Kala oraz wręczono symboliczny klucz do miasta Ozimek.

Andrzej SobczakSyn Franciszka, urodzony 02 grudnia 1950 roku w Krakowie, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej.
Obecnie pracuje w Wojewódzkim Urzędzie Pracy na stanowisku Kierownika wydziału kontroli.


W dniu 27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze wolne wybory do samorządu gminnego w Gminie Ozimek. Wybrana w tych wyborach Rada Gminy i Miasta Ozimek w dniu 20 czerwca 1990 r. powierzyła wykonywanie obowiązków pierwszego Burmistrza w Gminie Panu Andrzejowi Sobczakowi, a następne Rady powtórzyły to jeszcze dwukrotnie.


To między innymi jemu przypadło zadanie „ posprzątania ”Gminy po 45 latach socjalizmu.


Rozpoczynał wykonywanie tego zadania w czasie realizacji tzw. planu Balcerowicza oraz stopniowego zadłużania się Huty Małapanew wobec Gminy z tytułu podatku od nieruchomości, co powodowało ubytek środków budżetowych.


To w czasie trwania trzech kadencji:

 • przeprowadzono komunalizację mienia gminnego i rozliczono się z poczynionych przez osoby trzecie nakładów na skomunalizowanych terenach,
 • założono wodociągi i telefony na terenie całej Gminy,
 • przejęto do prowadzenia przez Gminę przedszkola a następnie szkoły nie powodując zachwiania równowagi budżetowej,
 • przejęto od Huty Małapanew m.in. stadion HKS, Zakładowy Dom Kultury i rozpoczętą budowę przedszkola, doprowadzono do reaktywowania działalności Domu Kultury oraz dokończono budowę przedszkola z oddziałami integracyjnymi,
 • zakończono budowę składowiska odpadów w Dylakach oraz szkoły w Antoniowie,
 • zawiązano partnerstwo z miastami: Heinsberg, Schotten i Rymarov,
 • zakończono budowę przychodni i rozbudowę szpitala przy wydatnej pomocy gminy w szczególności w uzyskaniu pomocy finansowej z Fundacji Polsko – Niemieckiej „ Pojednanie”,
 • zakończono przebudowę byłego hotelu pracowniczego i urządzono w nim siedzibę Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku,
 • pozyskano pierwsze środki unijne dla Gminy na modernizację Oczyszczalni Ścieków i kanalizację wsi Antoniów.


Wspomnieć należy, że w czasie pierwszej kadencji na terenie Gminy powstawały struktury mniejszości niemieckiej, a Pan Andrzej Sobczak doprowadził do ułożenia z nimi właściwych relacji.

W dniu 30 maja 2011r. na wniosek Burmistrza Ozimka Rada Miejska w Ozimku podjęła uchwałę Nr VII/ 65 /11 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Ozimek” Panu Andrzejowi Sobczakowi, urodzonemu 02 grudnia 1950 roku zamieszkałemu w Suchym Borze.

Na uroczystej Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2011 r. nadano tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Ozimek” Panu Andrzejowi Sobczakowi.

Andrzej Sobczak zmarł 13 maja 2021 r.

Piotr LichotaObywatel Rzeczypospolitej Polskiej, urodzony 09 września 1964 roku w Lipsku, związany z Bałtowem, jest przedsiębiorcą, współzałożycielem i współwłaścicielem firmy P.P.H.U PUBLIMA Sp. J. żonaty , troje dzieci.


Znany z udziału w wielu akcjach społecznych i charytatywnych, inicjator zawiązania Stowarzyszenia Delta oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „BAŁT”, których jest prezesem.


Autor wielu projektów i programów. Główny pomysłodawca nakreślonego z rozmachem i realizowanego do dziś projektu powstania JuraParków w Bałtowie, Solcu Kujawskim oraz największego na terenie naszej gminy w Krasiejowie.


Tak moglibyśmy w skrócie scharakteryzować naszego drogiego gościa. Ale czy tych kilka suchych faktów obrazuje jego wysiłki, by JuraPark w Krasiejowie stał się wizytówką naszej gminy i przyciągał turystów z kraju i ze świata?


Pan Piotr Lichota jest inicjatorem rozwoju turystycznego Gminy Bałtów, Solec Kujawski oraz w ostatnim czasie gminy Ozimek. Jako lider stoi na czele stowarzyszeń „Bałt” i „Delta”, poprzez które buduje silna markę produktów turystycznych. Parki Jurajskie w Bałtowie,Solcu Kujawskim i Krasiejowie w tej chwili są najczęściej odwiedzanymi atrakcjami turystycznymi i wzorem, jak z sukcesem inwestować w turystykę. To właśnie tacy ludzie jak on zmieniają wizerunek wsi, pokazując jej mieszkańcom możliwości rozwoju w kierunku agroturystycznym i budząc w nich ducha przedsiębiorczości.


To doskonała okazja do uhonorowania Pana Piotra Lichoty. Wprawdzie uznanie dla osoby nie opiera się na tylko na dyplomach czy honorach -czego najlepszych dowodem jest właśnie działalność pana Lichoty - ale ten skromny tytuł niech będzie dla Niego oznaką ogromnej wdzięczności mieszkańców i władz Ozimka za wszystko to, co uczynił, by gmina Ozimek poprzez JuraPark w Krasiejowie mogła promować się nie tylko w Polsce, ale także poza granicami kraju, a sam dalszy rozwój obiektu przyczynił się do rozwoju turystycznego naszej gminy i zwiększenia miejsc pracy dla mieszkańców.

W dniu 30 maja 2011r. na wniosek Burmistrza Ozimka Rada Miejska w Ozimku podjęła uchwałę NrVII/ 64 /11w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Ozimek” Panu Piotrowi Lichocie urodzonemu 09 września 1964 roku. zamieszkałemu w Koloni Pętkowskiej.

Na uroczystej Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2011 r. Na uroczystej Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2011r. nadano tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Ozimek” Panu Piotrowi Lichocie oraz wręczono symboliczny klucz do miasta Ozimek.

Ksiądz Alojzy Malcherek

Ks. Alojzy Malcherek, syn Antoniego i Franciszki, urodzony 3 lutego 1934r. w Gliwicach. 23 czerwca 1957 uzyskał święcenia kapłańskie i rozpoczął posługę duszpasterską.

Związany jest z Ziemią Opolską od czasu rozpoczęcia studiów teologicznych. Od 1966 roku do 2009 pracował jako proboszcz parafii Rzymsko- Katolickiej Św. Małgorzaty Męczennicy w Krasiejowie. W 1988r. otrzymał tytuł Dziekana Dekanatu Ozimskiego a w 1994r. Radcy Honorowego. Dał się poznać jako znakomity gospodarz, troskliwy duszpasterz. W czasie jego obecności w parafii obok kościoła parafialnego, powstał filialny kościół w Spóroku oraz kaplica modlitewna w Krzyżowej Dolinie. Dzięki jego staraniom kościół w Krasiejowie został wpisany do rejestru zabytków Województwa Opolskiego.

Ks. Alojzy Malcherek to również wielka osobowość działająca na rzecz lokalnej społeczności. To duchowny, który jako jeden z pierwszych wprowadził „ekumenizm” narodowościowy w kościele, który zintegrował ludzi przyznających się do narodowości polskiej, niemieckiej jak i ludzi określających się mianem Ślązaków. Zainicjował powstanie parafialnego zespołu Caritas, który od 1991 r. służy pomocą osobom chorym, starszym i ubogim, organizuje wiele akcji o charakterze charytatywnym. Stworzył salę oraz bibliotekę Caritas. Bez jego wsparcia nie byłoby możliwe upamiętnienie mieszkańców parafii Krasiejów, którzy nie wrócili z II Wojny Światowej. Był również współinicjatorem życia kulturalnego, organizując lub współorganizując w kościele koncerty, występy, wykłady historyczne czy imprezy promujące Krasiejów i gminę Ozimek.

W 2003r. Marszałek Województwa Opolskiego wręczył proboszczowi ks. Alojzemu Malcherkowi honorową odznakę „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego”

Obecnie ks. Alojzy Malcherek mieszka w Domu Księży Emerytów i tam też sprawia posługę duszpasterską.

W dniu 29 maja 2014r. na wniosek Burmistrza Ozimka Rada Miejska w Ozimku podjęła uchwałę Nr XLIV/379/14 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Ozimek” ks. Alojzemu Malcherkowi.

Na uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Ozimku w dniu 22 września 2014r. nadano tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Ozimek” księdzu Alojzemu Malcherkowi oraz wręczono symboliczny klucz do miasta Ozimek oraz medalion.

ks. Alojzy Malcherek zmarł 30 marca 2017 r.

Ksiądz Prałat Edmund Cisak

Wieloletni Proboszcz Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Wojciecha, Krajowy Kapelan Sybiraków, organizator Opolskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, budowniczy dwóch kaplic w Chobiu i Mnichusie.

W dniu 23 kwietnia 2018r. na wniosek Burmistrza Ozimka Rada Miejska w Ozimku podjęła uchwałę Nr XLIX/325/18 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Ozimek”. 

Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Ozimek” dla Księdza Prałata Edmunda Cisaka został przyznany za:
- wybitne zasługi w pracy dusz-pasterskiej i za osiągnięcia na rzecz organizacji kombatanckich,
- zaangażowanie w życie pa-rafii, organizowanie życia społecznego,
- zainicjowanie wielu przedsięwzięć takich jak: organizacje pielgrzymek Diecezji Opolskiej na Jasną Górę, sprowadzenie do kościoła w Grodźcu wyposażenia kościoła z Biłki Szlacheckiej, remont organów, stworzenie salki katechetycznej oraz domu dla Sióstr Felicjanek, zbudowanie kaplic, ustawienie pierwszego w Polsce Pomnika Sybiraków, zorganizowanie na Jasnej Górze Mauzoleum Sybiraków oraz wielu innych działań, których nie sposób wymienić w kilku słowach,
- działalność na rzecz zmian demokratycznych,
- wieloletnie oddanie i troskę oraz pracę na rzecz środowisk Sybiraków.


Na uroczystej Sesji Rady Miej-skiej w Ozimku w dniu 9 czerwca 2018r. nadano tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Ozimek” Księdzu Prałatowi Edmundowi Cisakowi oraz wręczono symboliczny klucz do miasta Ozimek oraz medalion.

Ksiądz Prałat Edmund Cisak zmarł 9 maja 2022 roku.

 do góry