Pomoc Burmistrza Ozimka dla przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa (COVID-19)

 

Burmistrz Ozimka pragnąc pomóc przedsiębiorcom działającym na terenie gminy Ozimka, informuje o możliwości skorzystania z pomocy dla tych z Państwa, którzy najmocniej zostali dotknięci ograniczeniami w usługach oraz handlu w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a co za tym idzie ograniczeniami funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, w tym między innymi działalności handlowej, hotelarskiej, turystycznej, gastronomicznej, rozrywkowej, a także wprowadzenia nowych zasad funkcjonowania galerii handlowych.

 

Burmistrz Ozimka w miarę swoich możliwości pragnie ograniczyć uciążliwości wynikające ze szczególnej sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazły się firmy położone na terenie naszej gminy, których funkcjonowanie zostało zawieszone do odwołania. Dlatego przedsiębiorcy prowadzący działalność ujętą w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 433, to jest:

 • polegającą na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach oraz gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu;
 • związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak wystawy, kongresy, konferencję;
 • twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki;
 • związaną ze sportem i rekreacją w szczególności: klubów sportowych, klubów tanecznych, basenów, siłowni, klubów fitness;
 • związaną z projekcją filmów, nagrań wideo w kinach oraz działalności klubów filmowych;
 • związaną z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania;
 • związaną z prowadzeniem kasyn (z wyłączeniem kasyn internetowych);
 • działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności kulturalnej;
 • działalnością z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego;

 

lub prowadzący handel detaliczny :

 • wyrobami tekstylnymi;
 • wyrobami odzieżowymi;
 • obuwiem i wyrobami skórzanymi;
 • meblami i sprzętem oświetleniowym;
 • sprzętem radiowo- telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego;
 • artykułami piśmiennymi i księgarskimi;


lub inne podmioty prowadzące działalność, które zostały dotknięte konsekwencjami epidemii, mogą ubiegać się o:

 • odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości, czynszu, użytkowania wieczystego i dzierżawy nieruchomości na okres: od 3 do 6 miesięcy;
 • rozłożenie na raty płatności podatku od nieruchomości, czynszu, użytkowania wieczystego i dzierżawy nieruchomości, określając liczbę i wysokość rat (maksymalnie do końca 2020r);
 • umorzenie opłaty prolongacyjnej


Wystarczy, że przedsiębiorca dołączy podstawowe wymagane dokumenty:

 • Oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis
 • Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów)
 • Dokumenty finansowe za I kw. 2020 roku lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej
 • Oświadczenie o stanie majątkowym (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) - stanowiące podstawę dla ubiegających się o ulgę w odniesieniu do należności o charakterze cywilnoprawnym (jak np. użytkowanie wieczyste, dzierżawa, czynsz).


Wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z wymaganymi załącznikami, przedsiębiorca może złożyć


Ważne! Ze względu na Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r, poz. 433 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego i ograniczenia sposobu przemieszczania się nie ma możliwości dostarczania wniosków osobiście do budynku Urzędu Gminy w Ozimku.  

Dodatkowo pragniemy podkreślić, że każdy złożony wniosek będzie traktowany indywidualnie.
W przypadku gdy sytuacja finansowa Przedsiębiorcy nadal będzie trudna mimo przyznanej ulgi, będzie możliwe ponowne wystąpienie z wnioskiem o zmianę wydanej decyzji ulgowej lub o zmianę zawartego porozumienia. Z wnioskiem należy wystąpić na minimum 30 dni przed upływem terminu odroczenia lub upływem płatności danej raty.

Załączniki :

Załączniki:
 do góry