Ks. Prałat Gerard KałużaSyn Jana i Marty, urodzony 12 sierpnia 1933 roku w Górkach Śląskich. 23 czerwca 1957 r. uzyskał święcenia kapłańskie i rozpoczął posługę duszpasterską.


Od 16 września 1974 r. dekretem Ks. Biskupa Franciszka Jopa zostaje skierowany do Ozimka, by tu pełnić funkcję Proboszcza Parafii pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela. Działalność swoją w parafii rozpoczął od starań o budowę nowego kościoła. Osobiste cechy charakteru, umiejętność argumentacji i zmysł organizatorski pozwoliły przedsięwzięcie zakończyć pełnym powodzeniem. I tak, w niełatwych wówczas dla Kościoła czasach, w dniu 06 grudnia 1981 r. Ks. Biskup Jan Wieczorek poświęcił nowy kościół w Ozimku. Właściwie w tym samym czasie Ks. Gerhard Kałuża wybudował drugą świątynię w Starej Schodni, a po kilku latach kolejną w Schodni Nowej. Za zasługi wybudowania ww. kościołów 1 marca 1990 r. Papież Jan Paweł II nadał Ks. Gerardowi Kałuża tytuł Prałata.


Ks. Prałat Gerard Kałuża swoim autorytetem wspierał także inne, ważne nie tylko dla mieszkańców Ozimka, inicjatywy. Godzi się tu wspomnieć jego rolę w czasie budowy przychodni i rozbudowy szpitala w Ozimku, kiedy to działał jako członek społecznego komitetu tego przedsięwzięcia. Później w nowej części szpitala utworzył kaplicę. Wiele lat zabiegał również o przywrócenie własności zakonnej Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP wspierając, także finansowo, jego remont. Dzisiaj mieści się tam prowadzony przez wspomniany zakon Dom Opieki, w którym przebywa 20 pensjonariuszek.


Jako proboszczowi parafii zawsze gorąco na sercu leżały sprawy dzieci i młodzieży. Obserwując życie rodzin, dostrzegł problem niepełnosprawności osób dorosłych, a także dzieci. Koncentrując się na sprawach osób niepełnosprawnych - ich rodziców, nauczycieli i innych, doprowadził do powstania Stowarzyszenia „Integracja”, któremu patronuje do dnia dzisiejszego.


Dzisiaj mało kto pamięta, że pierwsze międzynarodowe kontakty Ozimka rodziły się przy znaczącym udziale Ks. Prałata Gerarda Kałuży. A dotyczy to zarówno partnerstwa pomiędzy parafiami Ozimka i Achern, partnerstwa pomiędzy Ozimskim Zespołem Szkół, a Heimschule Lender z Sasbach, jak i partnerstwa pomiędzy miastami Ozimek i Heinsberg.


W dniu 3 maja 2008r. Ks. Prałat Gerard Kałuża za wieloletnią współpracę otrzymał honorowe odznaczenie „Zasłużony dla Huty Małapanew”. Fakt ten świadczy, że Ks. Prałat obejmował wsparciem duchowym także pracowników Huty.


Ks. Gerard Kałuża jest osobą szanowaną i poważaną nie tylko przez swoich parafian i nie tylko przez mieszkańców Ozimka, - ale także jest znany w całej naszej gminie.
W dniu 9 czerwca 2008r. na wniosek Burmistrza Ozimka Rada Miejska w Ozimku podjęła uchwałę Nr XXI/189/08 w sprawie nadania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Gminy Ozimek” Ks. Prałatowi Gerardowi Kałuży, urodzonemu 12 sierpnia 1933 r., Proboszczowi Parafii Jana Chrzciciela w Ozimku.


Na uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Ozimku w dniu 28 czerwca 2008r. nadano tytuł honorowy „Zasłużony dla Gminy Ozimek” Księdzu Prałatowi Gerardowi Kałuży oraz wręczono legitymację i medalion.

Ksiądz Prałat Gerard Kałuża odszedł do Wieczności 7 września 2011 r.

Córka Jana i Anny, urodzona 29 grudnia 1933 roku w Biestrzynniku. Całe swoje dorosłe życie związała z aktywnością na rzecz rodzinnego Biestrzynnika i gminy Ozimek. W 1975 roku założyła zespół folklorystyczny ,,Dzióbki” i do 2015 r. sprawowała funkcję kierownika zespołu.


Podczas wieloletniej działalności zespół odnotował na swoim koncie bogata listę osiągnięć, wyróżnień i nagród, a w swym dorobku posiada bogaty zbiór śląskich pieśni i przyśpiewek ludowych. Program zespołu to również widowiska obrzędowe i scenki rodzajowe z życia na dawnej wsi śląskiej.


Działalność Pani Eryki Świerc związana jest również z aktywną działalnością na rzecz edukacji regionalnej dzieci i młodzieży. Jest ona animatorem kultury żywotnie zaangażowanym w działalność kulturalną na terenie miasta i gminy Ozimek, ciągle poszukuje kolejnych członków zespołu, gdyż następuje w jego szeregach naturalna wymiana pokoleń. Jest osoba o wielkim autorytecie we własnym środowisku.


Za aktywną wieloletnią kulturotwórczą działalność na rzecz amatorskiego ruchu artystycznego i upowszechniania folkloru na Opolszczyźnie Pani Eryka Świerc została odznaczona: odznaką Honorową ,,Zasłużonemu Opolszczyźnie” oraz odznaką ,, Zasłużony Działacz Kultury” przyznaną przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. Jej zespół otrzymał Honorowy Dyplom Ministra Kultury i Sztuki, a Pani Eryka została uhonorowana wpisem do ,,Księgi Ludzi Zasłużonych dla Województwa Opolskiego. Pani Eryka również była laureatką Nagrody dla Animatorów i Twórców Kultury Marszałka Województwa Opolskiego.


Zespół ,,Dzióbki” z Biestrzynnika, który prowadziła Pani Eryka Świerc jest ambasadorem kultury ludowej stanowiący poprzez swą aktywność trwały ślad zarówno w skali województwa jak i kraju. Zespół ten wspaniale promuje gminę Ozimek.
Aktywność zespołu i potwierdzająca ten fakt zebrana przez Panią Erykę Świerc przebogata dokumentacja jest materiałem mogącym zaciekawić niejednego badacza kultury – stanowi obszerny materiał do pracy naukowej.


W uznaniu zasług na rzecz rozwoju i utrwalania kultury ludowej w naszym regionie Pani Eryka Świerc zasłużyła na nadanie Jej tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Gminy Ozimek”.


W dniu 31 maja 2010r. na wniosek Komisji Oświaty i Polityki Społecznej Rada Miejska w Ozimku podjęła uchwałę Nr XLV/438/10 w sprawie nadania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Gminy Ozimek” Pani Eryce Świerc, urodzonej 29 grudnia 1933 r.


Na uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Ozimku w dniu 26 czerwca 2010r. nadano tytuł honorowy „Zasłużony dla Gminy Ozimek” Pani Eryce Świerc, oraz wręczono legitymację i medalion.

Eryka Świerc zmarła 28 czerwca 2023 roku.

Syn Pawła i Alicji, urodzony 15 marca 1970 roku w Ozimku. Od urodzenia zwiazany jest z gminą Ozimek oraz ziemią Opolską.


W 1985 r. ukończył Szkołę Podstawową w Krasiejowie, w 1989 r. Liceum Ogólnokształcące w Zawadzkiem a w 1994 r. uzyskał tytuł magistra biologii na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1999 r. obronił na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego pracę doktorską pt.: ,,Chronienie i rzadkie rośliny naczyniowe w zbiorowiskach roślinnych Równiny Opolskiej” i uzyskał tytuł doktora nauk biologicznych.


Zawodowo związany jest od 1994 r. z Uniwersytetem Opolskim, gdzie od 1999 r. piastuje stanowisko adiunkta w Zakładzie Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej w Katedrze Biosystematyki. Od tego też roku jest biegłym Wojewody Opolskiego w zakresie ochrony przyrody. Pan Krzysztof Spałek jest również Wiceprzewodniczącym Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Wydziału III – Nauk Przyrodniczych, członkiem Wojewódzkiej Komisji do Spraw Oceny Oddziaływania na Środowisko, współzałożycielem i członkiem Stowarzyszenia Miłośników Krasiejowa.


Jest autorem licznych publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych, oraz opracowań dotyczących geografii roślin, fitosocjologii i ochrony przyrody. Jest również współredaktorem pierwszej w Polsce regionalnej ,,Czerwonej księgi roślin województwa opolskiego“, odkrywcą nowych dla Polski zbiorowisk roślinnych, autorem kilkuset publikacji popularnonaukowych, folderów oraz albumów, fotografem przyrody i publicystą.


Pan Krzysztof Spałek jest przede wszystkim prekursorem i odkrywcą stanowiska palentologicznego w Krasiejowie, które należy do największych i najciekawszych na świecie. Dzięki odkryciu tego stanowiska Śląsk Opolski i Polska zaistniała na palentologicznej mapie świata.
W dniu 31 maja 2010 r. na wniosek Komisji Gospodarczej Rada Miejska w Ozimku podjęła uchwałę Nr XLV/439/10 w sprawie nadania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Gminy Ozimek” Panu Krzysztofowi Spałek, urodzonemu 15 marca 1970 r.


Na uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Ozimku w dniu 26 czerwca 2010r. nadano tytuł honorowy „Zasłużony dla Gminy Ozimek” Panu Krzysztofowi Spałek oraz wręczono legitymację i medalion.

Józef Tomasz JurosSyn Alojzego i Hildegardy z domu Rogocz, urodzony 17 czerwca 1956 roku w Krasiejowie, szkołę podstawową skończył w Ozimku, do liceum uczęszczał w Zawadzkiem, po czym rozpoczął studia w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Po jej ukończeniu w roku 1981 rozpoczął pracę w przychodni przyzakładowej Huty Małapanew i w szpitalu w Ozimku.

 

W 1998 r. został ordynatorem oddziału chirurgii, a w 2003 r. zastępcą dyrektora ds. medycznych tegoż szpitala. Po jego prywatyzacji w 2004r. objął stanowisko dyrektora szpitala EUROMEDICARE Św. Rocha w Ozimku. W 2007 r. został mianowany dyrektorem generalnym szpitali EMC INSTYTUT MEDYCZNY S. A. Obecnie jest członkiem zarządu tej spółki oraz członkiem rad nadzorczych i prezesem w kilku spółkach Grupy Kapitałowej EMC.


Pan Józef Tomasz Juros był najpierw członkiem, a potem przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy Przychodni Miejskiej i Rozbudowy Szpitala w Ozimku, który to Komitet skutecznie pozyskiwał fundusze na ten cel z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Był radnym i przewodniczącym komisji pierwszej kadencji Rady Miejskiej w Ozimku. Był inicjatorem partnerstwa parafii i szkół w Ozimku z niemieckimi miastami Achern i Sasbach.
Dzięki jego kontaktom zainicjowano współpracę z miastem partnerskim Heinsberg. W czasie drugiej kadencji Rady Miejskiej w Ozimku Uchwałą Nr I/1/94 z dnia 1 lipca 1994 r. został powołany jej przewodniczącym. W tamtym okresie współinicjował partnerstwo miasta Ozimka z Rymarovem. Dzięki jego staraniom uzyskano większość środków na dokończenie budowy przedszkola integracyjnego w Ozimku. Już jako ordynator oddziału chirurgicznego był głównym przeciwnikiem likwidacji szpitala, doprowadzając do jego prywatyzacji.
Jego pasją jest gromadzenie materiałów i dokumentowanie historii Śląska, szczególnie lokalnej historii „małej ojczyzny” w dolinie Małej Panwi.


Od kilku lat, corocznie prowadzi lekcje dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów Ozimka na temat przeszłości miasta i huty. W roku 2006 założył Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi, którego jest Prezesem, w którego statucie zapisano między innymi cele związane z propagowaniem wiedzy historycznej w społeczności lokalnej, ochronę zabytków i dziedzictwa kulturowego na terenie Ozimka i okolic oraz propagowanie walorów turystycznych i historycznych regionu.


Stowarzyszenie prowadzi comiesięczne wykłady na temat lokalnej historii dla mieszkańców Ozimka i okolic. Wydaje publikacje związane z historią regionu i Śląska. Prowadzi działania mające na celu ratowanie nielicznych zabytków przeszłości. Staraniem Stowarzyszenia w roku 2009 reaktywowano tradycje Towarzystwa Strzeleckiego istniejącego w Ozimku w latach 1834-1936.


Za swoją działalność w dniu 18 marca 2011 został przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorowany złotą odznaką „Za opiekę nad zabytkami”. Dekoracji dokonała na uroczystości w Urzędzie Marszałkowskim Wojewódzki Konserwator Zabytków Iwona Solisz.
Jest autorem licznych publikacji:
Józef Tomasz Juros, Historia rodu Juros, Ozimek 1998
Józef Tomasz Juros, Bogdan Wieczorek, Antoniów – najdawniejsza historia i rozwój, Ozimek/Antoniów 2001
Józef Tomasz Juros, Rozwój hutnictwa w Dolinie Małej Panwi na przykładzie Królewskiej Huty Malapane w Ozimku, Ozimek 2005;
Józef Tomasz Juros, Schodnia – najdawniejsza historia i rozwój, Ozimek/Schodnia 2005
Józef Tomasz Juros, Noty historyczne miejscowości gminy Ozimek, Ozimek 2006
Józef Tomasz Juros, Most wiszący z Pruskiej Królewskiej Huty Malapane w Ozimku, Wiadomości Konserwatorskie nr 22/2007, s. 106-108
Józef Tomasz Juros, Die Brücken aus der Preussisch-Königlichen Hütte Malapane in Malapane/ Mosty z Pruskiej Królewskiej Huty Malapane w Ozimku, Ozimek 2009, Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi ISBN 978-83-929717-0-2
Józef Tomasz Juros, Most wiszący z Pruskiej Królewskiej Huty Malapane w Ozimku, Inżynieria i budownictwo, nr 4/2010, s. 225-227
Józef Tomasz Juros, W Dolinie Małej Panwi – historia fryderycjańskiej osady hutniczej Ozimek/Malapane do 1754 do 1945 roku, Ozimek 2010, Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi ISBN 978-83-929717-1-9

W dniu 30 maja 2011r. na wniosek Komisji Gospodarczej Rada Miejska w Ozimku podjęła uchwałę Nr VII/66/11 w sprawie nadania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Gminy Ozimek” Panu Józefowi Tomaszowi Jurosowi urodzonemu 17 czerwca 1956 roku.

Na uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Ozimku w dniu 25 czerwca 2011r. nadano tytuł honorowy „Zasłużony dla Gminy Ozimek” Panu Józefowi Tomaszowi Jurosowi.

Paweł KonopSyn Franciszka i Wiktorii z domu Jancik, urodzony 29 marca 1942 roku w Ligocie Turawskiej, w 1969 r. rozpoczął pracę jako radca prawny najpierw w Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjno – Montażowych w Ozimku, a następie w Hucie ,,Małapanew” w Ozimku, gdzie zajmował stanowisko kierownika działu prawnego.


Po przemianach ustrojowych w 1989 r. z początkiem 1991 r. przeszedł do pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku. Od tego więc czasu rozpoczęła się jego działalność na rzecz gminy Ozimek, która trwa po dzień dzisiejszy. Jego zaangażowanie, fachowość oraz autorytet pozwoliły niejedno trudne przedsięwzięcie zakończyć sukcesem. Jako długoletni radca prawny dał się poznać nie tylko jako kompetentny pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku ale przede wszystkim jako człowiek, któremu leży na sercu dobro i piękno naszej gminy.


Jako człowiek, który uparcie potrafi inspirować do realizacji wytyczonych inicjatyw, z których wiele powstało w naszej gminie przy jego udziale.
Jedną z ważnych cech jego osobowości jest ta, że do każdego przedsięwzięcia podchodził z wielkim sercem, wykazując jednocześnie lojalność wobec lokalnej społeczności. Potrafił żyć sprawami gminy nie tylko w godzinach pracy i murach urzędu, ale niejednokrotnie poświęcał swój wolny czas, a towarzyszyła mu zawsze w tym co robił bezinteresowność.


Pan Paweł Konop przez wiele lat w sposób pełny i stały służył pomocą naszej Radzie Miejskiej, czuwał nad tym, by podejmowane przez nią uchwały były w zgodzie z litera prawa, wyjaśniał radnym wątpliwości formalno – prawne w sposób wyczerpujący. Niemalże każde zdarzenie, każda sprawa była przez niego wnikliwie rozważana i kończona określonymi wnioskami.
Pan Paweł Konop jako mieszkaniec i urzędowy mecenas uczestniczył w tworzeniu programu rozwoju naszej gminy i niejednokrotnie zgłaszał własne inicjatywy. Wykorzystując swoją wiedzę szukał takich rozwiązań, które byłyby z korzyścią dla mieszkańców, a jednocześnie były zgodne z prawem. Był pomysłodawcą adaptacji położonego w centrum miasta byłego hotelu robotniczego na siedzibę Urzędu Gminy i Miasta, wygodną nie tylko dla pracowników ale również dla mieszkańców, gdzie wszystkie sprawy załatwione mogą być wreszcie w jednym budynku.


Pan Paweł Konop swoją kompetencją i autorytetem wspierał także inne, ważne dla mieszkańców miasta inicjatywy. Wspomnieć należy, że:

  • był jednym z inicjatorów międzynarodowej współpracy partnerskiej z Heinsbergiem i Rymarovem. Przy jego udziale podpisywano akt partnerski łączący te miasta, a sam brał czynny udział w tej współpracy;
  • czynnie i bezinteresownie uczestniczył w budowie kościołów w Ozimku, Schodni i Nowej Schodni załatwiając miedzy innymi sprawy związane z pozyskaniem terenów pod budowę tych kościołów;
  • od wielu lat działa jako osoba wskazana przez gminę w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Najpierw pełniąc funkcję członka Rady Nadzorczej, a od wielu już kadencji funkcję przewodniczącego tej Rady;
  • we wrześniu 2009 r. ukończy 45 letni okres pracy zawodowej.


Mało kto pamięta, że do ponownego otwarcia cmentarza ewangelickiego w Ozimku doprowadził także między innymi Pan Paweł Konop, co pozwoliło uporządkować tą zaniedbaną dotąd część miasta i stworzyć godne miejsce spoczynku dla zmarłych.
W 1989 r. Pan Paweł Konop na wniosek Huty Małapanew” w Ozimku za wieloletnią i wzorową pracę otrzymał od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej srebrny krzyż zasługi.

W dniu 30 maja 2011r. na wniosek Komisji Gospodarczej Rada Miejska w Ozimku podjęła uchwałę Nr VII/67/11 w sprawie nadania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Gminy Ozimek” Panu Pawłowi Konopowi, urodzonemu 29 marca 1942 roku.

Na uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Ozimku w dniu 25 czerwca 2011r. nadano tytuł honorowy „Zasłużony dla Gminy Ozimek” Panu Pawłowi Konopowi oraz wręczono legitymację i medalion.

Ryszard Dreling

Mieszkaniec Ozimka, pedagog, wieloletni Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół w Ozimku, Radny Rady Miejskiej w Ozimku w latach 1990-1994, 1998-2002/wiceprzewodniczący rady/, 2002-2006, 2006-2010/wiceprzewodniczący rady/, w latach 1991-1994 członek Zarządu Gminy i Miasta w Ozimku. W dniu 23 kwietnia 2018 r. Rada Miejska w Ozimku na wniosek Burmistrza Ozimka podjęła uchwałę Nr XLIX/326/18 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Ozimek” Panu Ryszardowi Drelingowi.
Tytuł Zasłużony dla Gminy Ozimek dla p. Ryszarda Drelinga został przyznany za:
- wieloletnią pracę pedagogiczną oraz trud włożony w wychowanie wielu młodych osób, pokazanie im, iż upór i konsekwencja w działaniu prowadzą do wymiernych korzyści,
- wykorzystanie w pełni szans, które stwarzało piastowanie kierowniczych stanowisk w czasie swojej ścieżki zawodowej, dzięki czemu gmina Ozimek zaistniała na kartach historii (m.in. remont budynku i komputeryzacja szkoły, zainicjowanie i koordynowanie prac nad przewodową siecią telewizyjną),
- zaangażowanie oraz czynny udział w budowaniu partnerskiej wizji gminy Ozimek, poprzez pod-pisanie Aktu Partnerstwa pomiędzy szkołami w Ozimku i Sasbach oraz realizację wielu międzynarodowych projektów wymiany młodzieży, z których najważniejszym i trwającym do nadal jest projekt pod nazwą „Świat Przyjaciół”,
- aktywny udział w budowaniu naszej małej ojczyzny oraz jej dobry wizerunek.

Na uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Ozimku w dniu 9 czerwca 2018 r. nadano tytuł " Zasłużony dla Gminy Ozimek" Panu Ryszardowi Drelingowi oraz wręczono legitymację i medalion.

Helga Baron

Mieszkanka Dylak, pedagog, społecznik, w latach 1990 - 2006 Radna Rady Miejskiej w Ozimku, w latach 1990-2002 członek Zarządu Gminy i Miasta w Ozimku , wieloletni członek Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, w latach 1992-2006 piastowała funkcję przewodniczącego Zarządu Miasta i Gminy Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców w Ozimku, współzałożycielka Towarzystwa Dobroczynnego Niemców w Opolu.

W dniu 23 kwietnia 2018 r. Rada Miejska w Ozimku na wniosek Burmistrza Ozimka podjęła uchwałę Nr XLIX/327/18 w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Ozimek”
Tytuł „Zasłużony dla Gminy Ozimek” dla p. Helgi Baron został przyznany za:
- wieloletnią, oddaną pracę pedagogiczno - filologiczną z dziećmi i młodzieżą z naszej gminy, w tym organizowanie przeglądów recytatorskich i kursów językowych jęzka niemieckiego oraz wspieranie tożsamości społeczności lokalnej,
- bezinteresowną pomoc mieszkańcom i działalność dobroczynną, a także wspieranie inicjatyw ratujących zdrowie i życie,
- inicjowanie działań, które przy-czyniły się do nawiązania współpracy z miastem Heinsberg co miało wpływ na sferę kulturalno społeczną naszej małej Ojczyzny,
- działalność społeczno - polityczną, dzięki której zachowano szpital w Ozimku i możliwe było pozyskanie środków na rozbudowę przychodni i dokończenie budowy Przedszkola nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozimku,
- pasję, niesienie idei wzajemnego szacunku i zrozumienia drugiego człowieka.


Na uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Ozimku w dniu 9 czerwca 2018 r. nadano tytuł „Zasłużony dla Gminy Ozimek” Pani Heldze Baron oraz wręczono legitymację i medalion.

Antoni Gryc

Mmieszkaniec Szczedrzyka, społecznik, w latach 1990-2014 Radny Rady Miejskiej w Ozimku, w latach 1998-2002 członek Zarządu Gminy i Miasta w Ozimku ,od 2014 roku Radny Powiatu Opolskiego, wieloletni członek Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim

W dniu 23 kwietnia 2018 r. Rada Miejska w Ozimku na wniosek Burmistrza Ozimka podjęła uchwałę Nr XLIX/329/18 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Ozimek” .
Tytuł „Zasłużony dla Gminy Ozimek” dla p. Antoniego Gryca został przyznany za:
- wieloletnie propagowanie idei samorządności, poprzez swoją pracę dla mieszkańców i aktywne działania na rzecz lokalnych społeczności, a przy tym rozeznanie potrzeb i oczekiwań obywateli,
- podejmowanie wielu inicjatyw służących społeczeństwu, takich jak budowa infrastruktury, wspieranie środowisk strażackich,
- zaangażowanie w zachowanie tradycji i kultury naszego regionu oraz jego promocję, a także za jej przekazywanie kolejnym pokoleniom,
- aktywny udział w życiu kulturalnym, społecznym i politycznym,
- współpracę ze społecznościami lokalnymi, regionalnymi innych państw, propagowanie idei partnerstwa, za zasługi dla rozwoju współpracy partnerskiej i promocji Gminy Ozimek za granicą.


Na uroczystej Sesji Rady Miej-skiej w Ozimku w dniu 9 czerwca 2018 r. nadano tytuł „Zasłużony dla Gminy Ozimek” Panu Antoniemu Grycowi oraz wręczono legitymację i medalion.

Marek Musiał

W dniu 23 kwietnia 2018 r. Rada Miejska w Ozimku na wniosek Burmistrza Ozimka podjęła uchwałę Nr XLIX/328/18 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Ozimek” .

Tytuł „Zasłużony dla Gminy Ozimek " dla p. Marka Musiała został przyznany za

- wieloletnią pracę na rzecz gminy Ozimek, upór w dążeniu do celu, którym zawsze było dobro gminy i jej mieszkańców,

- serdeczność, uśmiech na co dzień, dobre słowo,

- nawiązanie i wieloletnie utrzymywanie przyjacielskich kontaktów z miastami partnerskimi, szczególnie z Rymarzowem, jak sam niejednokrotnie opowiadał: „tak często spotykaliśmy się z mieszkańcami Rymarzowa, że w końcu mówiłem po czesku”,

- rozpropagowanie wśród lokalnej społeczności, zwłaszcza młodzieży, idei fair play, szczególnie w jego ukochanej dyscyplinie sportowej - piłce ręcznej, dla której poświęcił się zupełnie,

- pracę społeczną, na rzecz podtrzymywania świadomości historycznej gminy i ochrony zabytków,

- pogodę ducha, uśmiech, otwartość i opowieści, o „starych czasach”, które mogą trwać w nieskończoność.

Na uroczystej Sesji Rady Miej-skiej w Ozimku w dniu 9 czerwca 2018 r. nadano tytuł „Zasłużony dla Gminy Ozimek” Panu Markowi Musiał oraz wręczono legitymację i medalion.

 do góry