ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

w Ozimku 

  

Na podstawie art.9 a ust.2,3,4 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249, z 2023 r. poz. 289, 535) oraz Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ozimku (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2023 r.,  poz. 2105), Zarządzeniem Burmistrza Nr OR.0050.159.2023r z dnia 20 września 2023r.  został powołany Zespół Interdyscyplinarny w Ozimku.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Ozimku wchodzą następujące osoby:

1) Celina Suchodolska - Przewodnicząca - przedstawiciel jednostki organizacyjnej pomocy społecznej;
2) Jolanta Chlebosz – Zastępca przewodniczącej  - przedstawiciel jednostki organizacyjnej pomocy społecznej;
3) Jagoda Matuszewska - przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, psycholog;
4) Mirosław Marciniak  – przedstawiciel policji;
5) Ewelina Sergiel – kurator sądowy;
6) Agnieszka Kryszak- Chmiel – kurator sądowy;
7) Teresa Juros – przedstawiciel organizacji pozarządowej;
8) Helena Hapyn– przedstawiciel oświaty;
9) Elżbieta Kasperczyk – przedstawiciel ochrony zdrowia;

 Traci moc Zarządzenie Burmistrza Nr BO.0050.41.2023 z dnia 9 marca 2023r.

 Zgodnie z ustawą Zespół Interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.

 

Zadaniami zespołu jest m.in. diagnozowanie problemu przemocy domowej, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą domową, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą domową, rozpowszechniania informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy oraz inicjowania działań w stosunku do osób stosujących przemoc domową.

 do góry