Ochrona zabytków

Zgodnie z art. 22 z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami obowiązek prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych spoczywa na wójcie gminy, burmistrzu, prezydencie miasta.

Ewidencją zostają objęte zespoły o istotnych, lokalnych walorach historycznych, kulturowych i krajobrazowych.

Gmina Ozimek posiada Ewidencję, która zgodnie z wymogami jest zbiorem kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy, objętych równocześnie wojewódzką ewidencją zabytków. Na terenie gminy Ewidencją objęto 540 obiekty zabytkowe. Gminna Ewidencja nie jest dokumentem zamkniętym, winna być uzupełniana i weryfikowana. Jej zmiany nie powodują nieważności ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz gminnego programu opieki nad zabytkami.

Pomimo, że ewidencja jest jawna, bardzo często właściciele nieruchomości nie wiedzą, że ich nieruchomość jest wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków. Właściciele nieruchomości nie będących zabytkami, ale wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków mogą na niej przeprowadzać prace budowlane tylko po uzgodnieniu ich z konserwatorem zabytków. Osoby planujące nabycie nieruchomości figurującej w ewidencji powinny wystąpić o warunki zabudowy, aby sprawdzić stanowisko konserwatora wobec planowanych prac.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków „ewidencja zabytków jest podstawą do sporządzania programów opieki nad zabytkami przez województwa, powiaty i gminy”. Gminny program opieki nad zabytkami podlega uchwaleniu przez radę gminy, po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Program ten jest ogłaszany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Gminne ewidencje zabytków oraz programy opieki nad zabytkami stały się instrumentem prawnej ochrony obiektów
i obszarów zabytkowych.

Gminny Program Opieki nad Zbytkami : UCHWAŁA NR XLI/369/21 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2021 – 2024

Andrzej Brzezina
 do góry