Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 27 w Ozimku.

BURMISTRZ OZIMKA

o g ł a s z a   n a b ó r

 

na stanowisko DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OZIMKU

PRZY UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ 27 W OZIMKU

 

 

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy:           1 etat – pełny wymiar czasu pracy

 

Data publikacji ogłoszenia:                            19.02.2021 r.

 

Termin składania ofert do:                              05.03.2021 r.

 

Data zatrudnienia:                                          01.07.2021 r.

 

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 

 1.        Zadania główne:

1)       Organizowanie i kierowanie statutową działalnością MOSiR w Ozimku oraz reprezentowanie go na zewnątrz;

2)       Organizowanie pracy pracowników MOSiR w Ozimku zgodnie z przepisami prawa, sporządzanie stosownych regulaminów, instrukcji, umów, jak i innych aktów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania ośrodka oraz dbanie o jakość, efektywność i skuteczność pracy w nim;

3)       Opracowywanie i przedkładanie Radzie Miejskiej w Ozimku i Burmistrzowi Ozimka materiałów, projektów, analiz i sprawozdań dotyczących działania MOSiR w Ozimku, niezbędnych do podjęcia decyzji i realizacji zadań Gminy Ozimek;

4)       Prowadzenie gospodarki finansowej MOSiR w Ozimku, zgodnie z planem finansowym zatwierdzonym przez Burmistrza Ozimka w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych;

5)       Nadzór nad realizacją uchwał Rady Miejskiej oraz zapewnienie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych z zakresu działalności MOSiR w Ozimku;

6)       Nadzór nad realizacją zarządzeń Burmistrza Ozimka z zakresu działalności MOSiR w Ozimku;

7)       Nadzór nad obsługą płacową, finansowo-księgową, organizacyjną i administracyjną MOSiR w Ozimku;

8)       Organizacja i koordynacja analityki i sprawozdawczości w zakresie działalności MOSiR w Ozimku,
w szczególności dotycząca wykorzystania środków budżetowych i pozabudżetowych;

9)       Nadzór nad ewidencją środków trwałych oraz inwentaryzacją majątku MOSiR w Ozimku;

10)   Zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami oraz ich efektywna eksploatacja dla potrzeb sportu,
w tym
planowanie i realizowanie prac remontowych oraz inwestycyjnych w ramach posiadanych środków, zgodnie z zatwierdzonym przez Burmistrza Ozimka planem finansowym;

11)   Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników MOSiR w Ozimku;

12)   Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na działalność statutową Ośrodka, w tym środków unijnych oraz nadzór nad realizacją i rozliczaniem zadań finansowanych z pozyskanych dotacji;

13)   Współpraca z organami Gminy Ozimek;

14)   Organizacja i koordynacja realizacji zadań z zakresu sportu szkolnego;

15)   Koordynacja współdziałania jednostek organizacyjnych Gminy Ozimek oraz innych instytucji i podmiotów przy realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu;

16)   Propagowanie i realizacja wszelkich zadań z zakresu sportu i masowej kultury fizycznej
i turystyki przy ścisłym współdziałaniu z organizacjami kultury fizycznej i sportu.

 

Wymagania niezbędne (konieczne):

a)      wykształcenie: wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;

b)      staż zawodowy: co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie organizacji i zarządzania jednostkami organizacyjnymi lub innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. Powyższe stosuje się odpowiednio do osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

c)       znajomość przepisów: ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawie o pracownikach samorządowych, ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Pracy, ustawy o sporcie, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawy o organizacji imprez masowych

d)       obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

e)       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

f)        prawo jazdy kategorii B

g)       brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h)       nieposzlakowana opinia.

i)         umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi

j)         wysokie kompetencje społeczne w relacjach z pracownikami i klientami

k)       wysoka kultura osobista, obowiązkowość, dyspozycyjność

l)         wysoka odporność na stres

 

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 •          doświadczenie zawodowe w pracy na kierowniczym stanowisku
 •          wykształcenie wyższe o kierunkach: ekonomia, finanse, prawo, administracja, marketing i zarządzanie, studia menadżera sportu
 •          ukończenie kursów, szkoleń, studiów podyplomowych itp. z zakresu zarządzania jednostkami organizacyjnymi w administracji publicznej, lub pokrewnymi związanymi z zakresem zadań na stanowisku pracy Dyrektora MOSiR w Ozimku
 •          doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach podległych jst oraz w innych budżetowych jednostkach organizacyjnych
 •          posiadanie umiejętności w zakresie prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych
  z działalnością Ośrodków Sportu i Rekreacji,
 •          wiedza i doświadczenie z zakresu pozyskiwania środków finansowych na działalność Ośrodków Sportu i Rekreacji
 •          doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej
 •          doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników,
 •          inicjatywa i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
 •          mile widziane referencje.

 

Informacja o warunkach zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Ozimku

 

Nazwa stanowiska

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ozimku

Środowisko pracy

Obowiązująca norma czasu pracy wynosi 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo Praca jest wykonywana na terenie jednostki: pomieszczenia biurowe, obiekty sportowe, gabinety, w których wykonywana jest praca oraz pozostała infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, przejścia, schody. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku obsługuje sprzęt komputerowy, biurowy, pracuje na dokumentach, przyjmuje klientów.

Środki pracy

Komputer z drukarką, kserokopiarka, skaner i typowe narzędzia ręczne niezbędne w pracy biurowej.

Wymagania psychologiczne,

fizyczne i zdrowotne

Pracę na tym stanowisku zalicza się do prac lekkich pod względem obciążenia fizycznego. Nie wymaga ona szczególnych właściwości psychofizycznych, choć wymaga dobrej komunikatywności i aktywności. Praca na tym stanowisku nie wymaga szczególnych wymagań zdrowotnych, jedynie ogólnego dobrego stanu zdrowia. Od pracowników wymaga się podstawowych badań lekarskich. Wymagana jest sprawność komunikowania się na poziomie interpersonalnym oraz odporność na stres.

 

Oferta kandydata musi zawierać:

 

1)       list motywacyjny,

2)       życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

3)       kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, według wzoru dostępnego na stronach www.bip.ozimek lub możliwego do pobrania w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku ,

4)       program działania MOSIR w Ozimku ( w formie pisemnej) zawierający m.in. opis proponowanych przez kandydata:

a)       sposobu organizacji i zarządzania MOSIR

b)       przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością MOSIR

c)       działań z zakresu pozyskiwania środków finansowych ( w tym środków z UE) na działalność MOSIR

5)       kserokopie świadectw pracy,

6)       kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

7)       kserokopie dokumentów poświadczające znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw , którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)

8)       inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach , uprawnieniach , jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych ,

9)       oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnychoraz korzysta z pełni praw publicznych,

10)   oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

11)   oświadczenie o niekaralności kandydata zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 ze zm.)

12)   oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanymi z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych , wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych
z obowiązkami wynikającymi z ustawy.

13)   kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1282)

14)   spis wszystkich dokumentów  składanych w ofercie przez kandydata

 

Dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny , CV powinny być opatrzone klauzulą:

o   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z 2019, poz.1781).

 • Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (tj.
  Dz. U. z 2019, poz. 1282)

 

Na dzień ogłoszenia o naborze przewiduje się, iż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ozimku, w rozumieniu  przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu rozpoczęcia działalności będzie niższy niż 6%.

 

 

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Ozimku” należy składać  osobiście lub przesyłać na adres:

 

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

ul. ks. Jana Dzierżona 4B; 46-040 OZIMEK

 

W terminie do dnia: 5 marca 2021 r. do godz. 14:00

 

W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą,
za datę doręczenia do Urzędu uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd (datę wpływu
do Urzędu)
. Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

 

Inspektor ds. kadr Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku będzie informował (telefonicznie lub drogą elektroniczną)
o poszczególnych etapach i czynnościach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze w ciągu 5 dni od daty upływu terminu składania dokumentów.

 

Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

 

 

Klauzula informacyjna RODO

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016) informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w związku z prowadzoną rekrutacją  w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku jest Burmistrz Ozimka.

2.Z administratorem - Burmistrzem Ozimka można skontaktować się pisemnie na adres siedziby w Ozimku przy ul. ks. Jana Dzierżona 4B lub poprzez adres email: sekretariat@ugim.ozimek.pl

3.Administrator - Burmistrz Ozimka wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@ugim.ozimek.pl, tel. 774622837  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze.

5.Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6.Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania postępowania rekrutacyjnego
na ww stanowisko .

7. Przysługuje Pani/u, prawo:

 •          dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
 •          żądania ich sprostowania,
 •          usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 •          wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzaniem Państwa danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku.

Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

9.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji na ww stanowisko.

10. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

 • Data aktualizacji: 2021-10-18 16:52
 • |
 • Licznik odwiedzin: 63 327 847