Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie o konsultacjach Programu współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrza Ozimka

z dnia  20 września 2018 roku

Na podstawie uchwały Nr LI/478/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia  25 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

ZAPRASZAM

wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające siedzibę i działające na terenie gminy Ozimek do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczącychprojektu „Programu współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”

Konsultacje trwają od 20 września 2018r. do 4 października  2018r. w formie zgłaszania uwag do treści projektu Programu na formularzach

Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej bip.ozimek.pl (zakładka organizacje pozarządowe) oraz są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku ul. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek (I piętro, pok. 118)

Wypełnione formularze należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 04 października 2018 roku na:

-        adres siedziby Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek,

-        nr faxu 77/46 22 811,

-        adres poczty elektronicznej j.bachlaj@ugim.ozimek.pl

Burmistrz Ozimka

/-/ Jan Labus

Formularz konsultacji (WORD)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2018-09-20 13:00 Liczba pobrań: 10

Program współpracy - PROJEKT (WORD)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2018-09-20 13:00 Liczba pobrań: 22

  • Data aktualizacji: 2021-10-15 13:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 290 024