Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie Burmistrza Ozimka o konsultacjach projektu programu współpracy Gminy Ozimek na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

OGŁOSZENIE

Burmistrza Ozimka

z dnia 26 września 2011 roku


Na podstawie uchwały Nr LI/478/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

ZAPRASZAM

wszystkie organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych

PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY OZIMEK NA 2012 ROK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI O KTÓRYCH MOWA W ART.3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE.

 

Konsultacje trwają od 26 września 2011 roku do 12 października 2011 roku.

Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.bip.ozimek.pl zakładka organizacje pozarządowe oraz są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku ul. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek w pok.115, 116 na I piętrze.

Wypełnione formularze konsultacji projektu współpracy na 2012 rok należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 12 października 2011 roku na:

- adres poczty elektronicznej sekretarz@ugim.ozimek.pl, m.widera@ugim.ozimek.pl

- adres siedziby Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku ul.Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek

- nr faxu 77/4622811


Formularz zmian programu.
Projekt programu współpracy.

  • Data aktualizacji: 2021-10-15 13:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 289 955