Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie o konsultacjach dot. zmiany Programu współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrza Ozimka

z dnia 20 marca 2020 roku

Na podstawie uchwały Nr LI/478/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia  25 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

ZAPRASZAM

wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające siedzibę lub działające na terenie gminy Ozimek
do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących

projektu zmiany „Programu współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”

Konsultacje trwają od 20 marca 2020r. do 3 kwietnia 2020r. w formie zgłaszania uwag do treści projektu Programu na formularzach

Treść projektu zmiany programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej bip.ozimek.pl (zakładka organizacje pozarządowe) .

Wypełnione formularze należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 3 kwietnia 2020 roku na:

-        adres siedziby Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek,

-        nr faxu 77/46 22 811,

-        adres poczty elektronicznej j.bachlaj@ugim.ozimek.pl

 

/-/ Mirosław Wieszołek

Burmistrz Ozimka

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok przyjęty Uchwałą RM nr XIII.99.19 z 28.10.2019 (PDF)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2020-03-20 20:47 Liczba pobrań: 13

PROJEKT ZMIANY (WORD)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2020-03-23 11:43 Liczba pobrań: 12

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH (WORD)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2020-03-20 20:47 Liczba pobrań: 4

FORMULARZ KONSULTACJI 2020 (WORD)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2020-03-20 20:48 Liczba pobrań: 6

  • Data aktualizacji: 2021-10-15 13:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 289 364