Obwieszczenia 2020 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka o Wydaniu Decyzji Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego ZRGG.6733.1.2020.PD dot. rozbudowy sieci oświetleniowej nN w miejscowości Schodnia przy ul. Długiej

Ozimek, dnia 18 marca 2020 r.

ZRGG.6733.1.2020.PD

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

 

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 18 marca 2020 roku wydana została decyzja nr ZRGG.6733.1.2020.PD w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie sieci oświetleniowej nN w miejscowości Schodnia przy ulicy Długiej.

 

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji na działce nr: 625/41, k.m. 4, obręb Schodnia

 

Projekt decyzji uzgodniony został z:

 

Starostą, jako właściwym organem ochrony środowiska w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

Zarządcą Dróg Gminnych – Gmina Ozimek:

na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, można zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 18 marca 2020 roku

 

 

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Schodnia, tablica ogłoszeń – miejsce inwestycji
  • BIP – Internet
  • ZRGG/PD/aa
  • Data aktualizacji: 2020-05-25 16:57
  • |
  • Licznik odwiedzin: 57 066 824