Obwieszczenia 2020 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka o Zakończeniu Postępowania Dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego ZRGG.6733.1.2020.PD dot. rozbudowy sieci oświetleniowej nN w miejscowości Schodnia.

Ozimek, dnia 10 marca 2020 r.

ZRGG.6733.1.2020.PD

 

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OZIMKA

 O  ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293.) w związku z wnioskiem złożonym przez Burmistrza Ozimka, reprezentującego Gminę Ozimek z siedzibą ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, niniejszym zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji celu publicznego polegającego na:

 

rozbudowie sieci oświetleniowej nN w miejscowości Schodnia, przy ulicy Długiej.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji na działce nr: 625/41, k.m. 4, obręb Schodnia.

 

 

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, można zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 11 marca 2020 roku

 

 

 

 

 

  •          Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Schodnia tablica ogłoszeń – miejsce inwestycji
  •          BIP – Internet
  •          ZRGG/PD/aa

 

  • Data aktualizacji: 2020-05-25 16:57
  • |
  • Licznik odwiedzin: 57 066 801