Obwieszczenia 2020 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego ZRGG.6733.3.2020.PD dot. budowy przyłącza elektroenergetycznego SN 15kV oraz sieci nN 0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych w miejscowości Schodnia.

 

Ozimek, dnia 25 lutego 2020 r.

ZRGG.6733.3.2020.PD

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

 

 

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1696, 1716, 1815.),
po rozpatrzeniu wniosku Pana Mateusza Łyczko, reprezentującego Tauron Dystrybucja S.A. Odział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole

 

z a w i a d a m i a m

 

o wszczęciu postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na:

 

budowie przyłącza elektroenergetycznego SN 15kV oraz sieci nN 0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych

 

Inwestor:                    Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu
                                   z siedzibą: ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole

 

Wnioskodawca:            Pan Mateusz Łyczko

 

Lokalizacja:                 405/91, 567/91, 568/91, 569/91, 86 karta mapy 4, 571/168, 574/168, 173, 558/170 karta mapy 5, obręb Schodnia

 

Inwestycja:                  Budowa przyłącza elektroenergetycznego SN 15kV oraz sieci nN 0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych.

                                   

 

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 25 lutego 2020 roku.

 

 

 

  •          Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Schodnia,

tablice ogłoszeń – miejsce inwestycji

  •          BIP – Internet
  • Data aktualizacji: 2020-05-25 19:25
  • |
  • Licznik odwiedzin: 57 067 682