Obwieszczenia 2020 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego ZRGG.6733.2.2020.PD dot. przebudowy sieci napowietrznej 15kV na terenie miejscowości Grodziec-Mnichus

 

Ozimek, dnia 24 lutego 2020 r.

ZRGG.6733.2.2020.PD

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

 

 

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, 730, 1133.) oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1696, 1716, 1815.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Tomasza Hudala, reprezentującego Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą: ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków

z a w i a d a m i a m

 

o wszczęciu postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na:

 

Przebudowie sieci napowietrznej 15kV

 

Inwestor:                    Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków

 

Wnioskodawca:          Tomasz Hudala

 

Lokalizacja:                dz. nr: 946, 994, 342, 341/6, 341/10, 340/2, 339/2, 339/3, 338/2, 337, 336, 335/2, 334/4, 334/5, 349/5, 916, 326, 327, 328, 329, 1240/3, obręb Grodziec oraz, dz. nr: 164, 146/82, 390/57, 83, 389/57, 196/84, 197/84, 383/25, 52, 53, 54, 192/55, 191/55, 995, 147/82, 148/82, 149/82, 163/1, 150/1, 151/1, 152/1, 153/1, 190/1, 345/1, 346/1, 255/1, 256/1, 257/1, 351/1, 353/1, 356/1, 263/1, 347/1, 280/1, 279/1, 147/34, 168/32, 140/31, 139/31, 125/30, 145/31, 126/30, 156/23, 149/34, 124/30 obręb Mnichus

 

Inwestycja:                 Przebudowa linii napowietrznej 15kV relacja Grodziec-Mnichus w części na linię kablowo-napowietrzną oraz wymiana istniejących stanowisk słupowych oraz przewodów w pozostałej części sieci napowietrznej.

                                   

 

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 25 lutego 2020 roku.

 

 

 

  •          Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Grodziec i Mnichus,

tablice ogłoszeń – miejsce inwestycji

  •          BIP – Internet
  • Data aktualizacji: 2020-05-25 16:57
  • |
  • Licznik odwiedzin: 57 066 839