Obwieszczenia 2020 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRGG. 6220.5/6.2019.KK z dnia z dnia 31.12.2019r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja i rozbudowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Antoniowie, 46 - 040 Ozimek, ul. Rzeczna 16, działka nr 1278/92 obręb Antoniów".

Ozimek 31.12.2019r.

ZRGG. 6220.5/6.2019.KK                                      

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zmian.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zmian.), w związku z wnioskiem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie, ul. Powstańców Śląskich 54, 46 – 040 Antoniów

zawiadamia

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja i rozbudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Antoniowie, 46 – 040 Ozimek, ul. Rzeczna 16, działka nr 1278/92 obręb Antoniów”.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zmian.), w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks. J. Dzierżona, II piętro pok.219 - w godz.8 – 14.00, od poniedziałku do piątku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz w Sołectwie Antoniów.

 

 

 Pełniący Funkcję Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

 

  •          Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  •          Sołtys wsi Antoniów (tablica ogłoszeń wsi Antoniów)
  •          Internet

 Obwieszczono: 03.01.2020r.

  • Data aktualizacji: 2020-05-25 16:57
  • |
  • Licznik odwiedzin: 57 067 489