OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OZIMKA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ZRGG.6733.2.2019.PD

Ozimek, dnia 28 października 2019 r.

ZRGG.6733.2.2019.PD

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

 

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1815.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 28 października 2019 roku wydana została decyzja nr ZRGG.6733.2.2019.PD w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej ziemnej 15kV od słupa 425/24/8 do stacji transformatorowej Grodziec Tartak – połączenie linii 15kV GPZ Bierdzany – Zakrzów – GPZ Dobrodzień z linią GPZ Ozimek – Zawadzkie (odgałęzienie Grodziec) w miejscowości Chobie.

 

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji na działkach nr:           124/12 karta mapy 2, 198/3, 185/5, 185/4, 185/1 karta mapy 4, obręb 0017 Chobie.

 

Projekt decyzji uzgodniony został z:

 

Powiatem Opolskim – właścicielem drogi powiatowej:

DT.62.50.2019.DT z dnia 13 września 2019 r.

 

Starostą Opolskim – organem właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych:

GM.6124.574.2019.KS z dnia 13 września 2019 r.

 

Zarządcą Dróg Gminnych – Gmina Ozimek:

na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, można zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 28 października 2019 roku

 

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Chobie, tablica ogłoszeń – miejsce inwestycji
  • BIP – Internet
  • ZRGG/PD/aa
 do góry