Obwieszczenia 2019 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRGG.6131.1.4.2019.DR z dnia 15.05.2019r. w sprawie oględzin drzew przy ul. ks. Kałuży 9-11, ul. 8 Marca 3 oraz przy ul. 8 Marca 5e w Ozimku

Ozimek, 15.05.2019r

ZRGG.6131.1.4.2019.DR

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r. poz. 1614 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”, Administracja Osiedla w Ozimku 46-040 Ozimek, ul. Dłuskiego 17 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu przy ul. ks. Kałuży 9-11 w Ozimku, działka nr 105/5 k.m. 2 obręb Ozimek, przy ul. 8 Marca 3, działka nr 92/14 k.m. 2 obręb Ozimek przy ul. 8 Marca 5e, działka nr 92/11 k.m. 2 obręb Ozimek.

Informuję, że w dniu 07 czerwca 2019r. o godzinie 13.00 odbędą się oględziny drzew wnioskowanych do usunięcia. Oględziny rozpoczną się na terenie przy ul. ks. Kałuży 9-11.

Zgodnie z art. 50 § 1 k.p.a. wzywa się wnioskodawcę do stawienia się na oględzinach w celu okazania przedmiotu oględzin

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza

Obwieszczono_17.05.2019r.

  • Data aktualizacji: 2021-11-26 10:49
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 884 721