Obwieszczenie Burmistrza Ozimka o wszczęciu postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: Budowie węzła sieciowego 15/0,4kV wraz z rozbiórką istniejącego węzła sieciowego 15/0,4kV w miejscowość Schodnia

ZRGG.6733.1.2019.PD                                                                                                                                     Ozimek, dnia 21 marzec 2019 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA OZIMKA

 

 

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1945 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 marca 2019 roku Pana Zbigniewa Kaczor, reprezentującego firmę Zbigniew Kaczor Nadzór i Projektowanie z siedzibą w Opolu, 45-749, ul. Dworska 14, działającego z pełnomocnictwa TAURON Dystrybucja S.A. – Oddział w Opolu, z siedzibą: ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole

 

z a w i a d a m i a m

 

o wszczęciu postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na:

 

Budowie węzła sieciowego 15/0,4kV wraz z rozbiórką istniejącego węzła sieciowego 15/0,4kV w miejscowość Schodnia

 

Inwestor:                    TAURON Dystrybucja S.A., ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole

 

Wnioskodawca:          Pan Zbigniew Kaczor, reprezentujący firmę Zbigniew Kaczor Nadzór i Projektowanie z siedzibą:

                                    ul. Dworska 14, 45-749 Opole

 

Lokalizacja:                dz. nr 2340/253, 2339/253, 2338/253, 2273/447, 2272/447, 1424/423, 1283/424, 1284/424, 2096/423, 2095/423 k.m. 2, obręb Schodnia.

 

 

Inwestycja:                 Budowa węzła sieciowego 15/0,4kV wraz z rozbiórką istniejącego węzła sieciowego 15/04,kV w miejscowości Schodnia ul. Powstańców Śląskich – umowa przył. UP/074684/2018 (gmina Ozimek)

                                   

 

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 21 marca 2019 roku.

 

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Grodziec,

tablice ogłoszeń – miejsce inwestycji

  • BIP – Internet
 do góry