ZMG.6733.01.2011.AU

Ozimek, dnia 10 listopada 2011 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA OZIMKA


Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 107) oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 listopada 2011 roku Pana Przemysława Książek, reprezentującego Pracownię Projektową Budownictwa Wodnego „JUKS”, działającego z pełnomocnictwa na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z siedzibą w miejscowości Wrocław, Ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław

 

z a w i a d a m i a m


o wszczęciu postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: przebudowie stacji transformatorowej oraz pomieszczeń rozdzielni 15kV

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

z siedzibą: Ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław

 

Wnioskodawca: Pan Przemysław Książek, reprezentujący

Pracownię Projektową Budownictwa Wodnego „JUKS”

z siedzibą: Ul. Motylkowa 17/2, 52-209 Wrocław

 

Lokalizacja: Szczedrzyk, dz. nr 623/5,

arkusz mapy 1, obręb Szczedrzyk

 

Inwestycja: przebudowa stacji transformatorowej oraz pomieszczeń rozdzielni 15kV

polegająca na podwyższeniu budynku z uwagi na zagrożenie zalaniem

 

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 14 listopada 2011 roku

 

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Szczedrzyk tablica ogłoszeń – miejsce inwestycji
  • BIP – Internet
 do góry