ZRG.AU.7331/11/10

Ozimek, dnia 9 listopada 2011 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA OZIMKA


Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dziennik Ustaw z 2003 roku Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)

 

z a w i a d a m i a m


że w dniu 9 listopada 2011 roku wydana została decyzja nr ZRG.AU.7331/11/10 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w formie wieży telekomunikacyjnej o wysokości 50m., posadowieniu kontenera z urządzeniami na gruncie oraz instalacji na wieży anten nadawczo - odbiorczych i radiolinii.

 

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji na działce nr: 296, k.m.1, położonej w miejscowości Grodziec, obręb Grodziec.

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 14 listopada 2011 roku

 

 

 

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Grodziec tablica ogłoszeń – miejsce inwestycji
  • BIP – Internet
  • ZMG/AU/aa
 do góry