ZMG.6733.01.2011.AU

Ozimek, dnia 1 grudnia 2011 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OZIMKA

O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późń. zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) w związku z wnioskiem złożonym przez Pana Przemysława Książek, reprezentującego Pracownię Projektową Budownictwa Wodnego „JUKS”, działającego z pełnomocnictwa na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z siedzibą w miejscowości Wrocław, Ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław, niniejszym zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji celu publicznego polegającego na:

przebudowie i nadbudowie stacji transformatorowej oraz pomieszczeń rozdzielni 15kV i nn na przepompowni ZW Turawa w Szczedrzyku.

 

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji na działce nr: 623/5, k.m.1, położonej w miejscowości Szczedrzyk, obręb Szczedrzyk.

 

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, można zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania

 

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 5 grudnia 2011 roku

 

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Szczedrzyk tablica ogłoszeń – miejsce inwestycji
  • BIP – Internet
  • ZMG/AU/aa
 do góry