ZOR. 6220.4.2011.KK

Ozimek 16.11.2011r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz 1227 z późn. zmian.), informuje się, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807 Strzelce Opolskie – Krasiejów od 16 + 543,00 do km 17 + 101,00 w m. Krasiejów”

Wnioskodawca: Tomasz Grysiak, ProtechniCon Konstrukcje Inżynierskie, Oś. Akademickie 4/45, 31 – 866 Kraków.

Działający w imieniu: Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, ul. Strzelców Bytomskich 7, 45 – 084 Opole.

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości zainteresowani mogą się zapoznać z wnioskiem w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, ul. Ks. J. Dzierżona 4B, pokój nr 219 II piętro, w godzinach pracy Urzędu oraz składać związane z nim uwagi i wnioski.

 

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie na adres Urząd Gminy i Miasta Ozimek, ul. Ks.J.Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek.

 

 

Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

  • Internet
 do góry