ZOR.6220.2.2011.DR

Ozimek, 19.12.2011 r.

 

ZAWIADOMIENIE


o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z póżn. zm) oraz art. 61 § 1 i § 4 i ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego / Dz.U. z 2000 r Nr 98., poz.1071 z późn. zmianami/,

zawiadamiam

 

że na wniosek z dnia 13.12.2011 r. /data wpływu 13.12.2011r./ Pana Wiesława Strach właściciela firmy „WYWÓZ NIECZYSTOŚCI ORAZ PRZEWÓZ ŁADUNKÓW- Wiesław Strach” z siedzibą w Częstochowie, ul. Kosmowskiej 6/94 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kompostowni oraz lokalizacji produkcji paliwa alternatywnego wraz z odzyskiem odpadów na terenie Zakładu Segregacji Odpadów Budowlanych i Komunalnych w Dylakach”, na działkach nr 225/22, 327/23, 326/23 k.m10, obręb Dylaki.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz §3 ust.1 pkt 80 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz.1397/ przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje Burmistrz Ozimka po zasięgnięciu opinii następujących organów:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu,

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia można w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks. J. Dzierżona 4B, pokój nr 218, II piętro, w godzinach pracy Urzędu zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść uwagi i wnioski.

Niniejsze zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz o możliwości zapoznania się z treścią wniosku i zgłoszenia uwag i wniosków zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

 

 

 

 

z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza

 do góry