Obwieszczenia 2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr DRO. 6220.7/5.2020.KK z dnia 24.09.2021r. o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 119/1 w obrębie Krzyżowa Dolina".

DRO. 6220.7/5.2021.KK

                                                                               Ozimek 24.09.2021r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 z późn. zmian.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735), w związku z wnioskiem Firmy Projekt-Solartechnik Development Sp. z o.o., ul. Barlickiego 2, 97 – 200 Tomaszów Mazowiecki

 

 

zawiadamiam

 

 

o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 119/1 w obrębie Krzyżowa Dolina”.  

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią postanowienia, w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219 - w godz.8.00 – 14.00, od poniedziałku do piątku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz w Sołectwie Krzyżowa Dolina.

 

 

 Z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Andrzej Brzezina

Zastępca Burnistrza

 

 

 

 

 

 

  • Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  • Sołtys wsi Krzyżowa Dolina (tablica ogłoszeń wsi Krzyżowa Dolina)
  • Internet

Obwieszczono: 27.09.2021r.

  • Data aktualizacji: 2021-11-26 10:49
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 884 095