OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OZIMEK.

Ozimek, 16 listopada 2021 r.

 PGK.6720.1.2020.PD

 

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek

 

 

Na podstawie art. 11 pkt. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873.) oraz w związku z uchwałą Nr XXI/172/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. zawiadamiamwyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 24 listopada do 16 grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, 46-040 Ozimek, ul. ks. Jana Dzierżona 4 B, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej https://bip.ozimek.pl/.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmianami studium, rozwiązaniami odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ozimek w dniu 1 grudnia 2021 r. o godz. 1000 oraz onlinepoprzez aplikację umożliwiającą zabieranie głosu. Instrukcja obsługi zdalnego dołączenia do dyskusji dostępna będzie na dzień przez dyskusją na stronie internetowej urzędu https://bip.ozimek.pl/ w zakładce obwieszczenia 2021 r.

 

Zgodnie z art. 11 ust. 8 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl do Burmistrza Ozimka, ul. ks. Jana Dzierżona 4 B, 46-040 Ozimek z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2022 r.

 

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922, 1211, 1551, 1718.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko w od 24 listopada do 10 stycznia 2022 r. Przedmiotem prognozy jest projekt zmiany studium, o której mowa wyżej.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4 B, 46-040 Ozimek, w godzinach pracy urzędu. Mogą też składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej prognozy w/w terminie. Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w godzinach urzędowania;
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl

 

Uwaga lub wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Ozimka. Zgodnie z art. 41 w/w ustawy wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia

 

Zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej:

https://e-obywatel.ozimek.pl/rodo

 

Mirosław Wieszołek

BURMISTRZ OZIMKA

Załączniki:
 do góry