Obwieszczenia 2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr DRO. 6220.6/10.2020.KK z dnia 13.09.2021r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne o kodzie 12 01 99 – inne niewymienione odpady, na terenie zakładu zlokalizowanego w miejscowości Dylaki przy ul. Ozimskiej 54, prowadzonego przez firmę WeWire Poland Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Strzelcach Opolskich"

Ozimek 13.09.2021r.

DRO.6220.6/10.2020.KK                                        

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 z późn. zmian.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735), w związku z wnioskiem Pani Małgorzaty Poskart Pracownia Usług Projektowych POSKART, ul. Wyspiańskiego 26, 47 – 303 Krapkowice działającej z pełnomocnictwa firmy WeWire Poland Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Ciepłownicza 8, 47 – 100 Strzelce Opolskie

zawiadamia

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  „Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne o kodzie 12 01 99 – inne niewymienione odpady, na terenie zakładu zlokalizowanego w miejscowości Dylaki przy ul. Ozimskiej 54, prowadzonego przez firmę WeWire Poland Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Strzelcach Opolskich” na działce nr 711/10 położonej w obrębie 0005, w miejscowości Dylaki, gmina Ozimek.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 z późn. zmian.), w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219 - w godz.8 – 14.00, od poniedziałku do piątku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz w Sołectwie Dylaki.

 

 Z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Andrzej Brzezina

Zastępca Burmistrza

 

  •          Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  •          Sołtys wsi Dylaki (tablica ogłoszeń wsi Dylaki)
  •          Internet

Obwieszczono: 14.09.2021r.

  • Data aktualizacji: 2021-11-26 10:49
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 884 366